Obecně závazné nařízení obce Úherčice č. 1/2004, O zimní údržbě místních komunikací

Zastupitelstvo obce Úherčice se na svém zasedání dne 16. 12. 2004 usneslo vydat na základě zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona 367/1990 Sb., o obcích, a vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, toto obecně závazné nařízení:

Oddíl I.
Základní ustanovení

Článek 1

 1. Obec zajišťuje správu a údržbu místních komunikací. Tato činnost spadá do samostatné působnosti obce. Druhem správy a údržby komunikací je i zimní údržba, která se provádí od 1. listopadu do 31. března následujícího roku podle Plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
 2. Uživatelé místní komunikace nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací.
 3. Vlastník místní komunikace odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
 4. Vlastník místní komunikace odpovídá s výjimkou případů uvedených v odstavci 5 za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
 5. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.
 6. Vlastník místní komunikace odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.
 7. Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit (viz příloha č. 1 „Mapa“).

Oddíl II.
Plán zimní údržby

Článek 2

 1. Název komunikace Druh údržby Časové hledisko Poznámka
  1a (spojnice mezi oběma návsemi) 1) pluhování
  2) posyp inertním materiálem (dále jen „IM“)
  do 12 hodin zajistí OÚ
  1b (okolo Radoušových) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1c (ke Škarydovým) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1d (k Nevečeřalovým) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1e (horní cesta až ke Konrádovým) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1f (spojnice okolo Písařových) 1) pluhování
  2) posyp IM
  do 12 hodin zajistí OÚ
  1g (od kapličky k Remešovým) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1h (spojnice okolo Konečných) 1) pluhování
  2) posyp IM
  do 12 hodin zajistí OÚ
  1ch (od Konrádových okolo Obícek k Remešovým) pro malý význam se nepluhuje
  2 (průtah silnice) schůdnost bude zajištěna na úrovni sjízdnosti dle plánu zimní údržby Pardubického kraje zajistí Pardubický kraj
  3a (chodník okolo Škarydových) 1) vyhrnutí sněhu
  2) posyp pískem
  do 12 hodin provedou majitelé přilehlých nemovitostí
  3b (chodník proti Turkovým) 1) vyhrnutí sněhu
  2) posyp pískem
  do 12 hodin provedou majitelé přilehlých nemovitostí
 2. K tomuto Plánu zimní údržby přísluší příloha č. 1 – mapa vyznačující jednotlivé místní komunikace.