Nařízení obce Úherčice č. 1/2005, O zimní údržbě místních komunikací

Zastupitelstvo obce Úherčice se na svém zasedání dne 2. 6. 2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 27 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní nařízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Oddíl I.
Základní ustanovení

Článek 1

 1. Obec zajišťuje správu a údržbu místních komunikací. Tato činnost spadá do samostatné působnosti obce. Druhem správy a údržby komunikací je i zimní údržba, která se provádí od 1. listopadu do 31. března následujícího roku podle Plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
 2. Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit (viz příloha č. 1 „Mapa“).

Oddíl II.
Plán zimní údržby

Článek 2

 1. Název komunikace Druh údržby Časové hledisko Poznámka
  1a (spojnice mezi oběma návsemi) 1) pluhování
  2) posyp inertním materiálem (dále jen „IM“)
  do 12 hodin zajistí OÚ
  1b (okolo Radoušových) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1c (ke Škarydovým) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1d (k Nevečeřalovým) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1e (horní cesta až ke Konrádovým) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1f (spojnice okolo Písařových) 1) pluhování
  2) posyp IM
  do 12 hodin zajistí OÚ
  1g (od kapličky k Remešovým) pluhování do 12 hodin zajistí OÚ
  1h (spojnice okolo Konečných) 1) pluhování
  2) posyp IM
  do 12 hodin zajistí OÚ
  1ch (od Konrádových okolo Obícek k Remešovým) pro malý význam se nepluhuje
  2 (průtah silnice) schůdnost bude zajištěna na úrovni sjízdnosti dle plánu zimní údržby Pardubického kraje zajistí Pardubický kraj
 2. K tomuto Plánu zimní údržby přísluší příloha č. 1 – mapa vyznačující jednotlivé místní komunikace.

Oddíl III.
Účinnost

Článek 3

Nařízení dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o obcích nabývá účinnosti 15. dne po vyhlášení.