Nařízení o spalování rostlinných materiálů

Zastupitelstvo obce se usneslo podle § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 11. 12. 2002 vydat podle § 11 tohoto zákona a na základě § 3 odst. 5 a § 50 odst. 1 písm. h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, toto nařízení.

Článek 1
Předmět, působnost a návaznost nařízení

 1. Toto nařízení řeší nakládání s rostlinným materiálem a spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních na správním území obce.
 2. Toto nařízení je závazné pro všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které se na území obce zdržují.

Článek 2
Základní pojmy

 1. Rostlinný materiál je biologicky rozložitelný materiál ze zahrad, sadů, parků a ostatních pozemků s výjimkou kusového dřeva včetně přirostlé kůry. Zejména se jedná o tyto druhy materiálů: jehličí, kořeny a stonky bylin, kůra (nepřirostlá), květenství a plody bylin a dřevin, listí, piliny, seno, sláma, tráva atp.
 2. Původce rostlinného materiálu je každá fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká rostlinný materiál.
 3. Oprávněná osoba je každá obcí určená osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zvláštního právního předpisu1).

Článek 3
Obecné povinnosti

 1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
 2. Jako palivo nelze použít odpad podle zvláštního právního předpisu1).

Článek 4
Nakládání s rostlinným materiálem

 1. Na správním území obce je zakázáno spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.
 2. Zákaz uvedený v odst. 1 se nevztahuje na zdolávání požárů a na práce při odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací prováděných v souladu se zvláštními právními předpisy2).
 3. S rostlinným materiálem lze nakládat a zbavovat se ho pouze způsobem stanoveným tímto nařízením a zvláštními právními předpisy1), 3).
 4. Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických osob lze:
  1. kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob
  2. na náklady těchto osob ukládat na řízené skládky
 5. Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a osob právnických lze:
  1. kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob
  2. na náklady těchto osob ukládat na řízené skládky
  3. na náklady těchto osob odstraňovat nebo recyklovat jiným vhodným způsobem v souladu s tímto nařízením a zvláštními právními předpisy1), 3) (např. štěpkování, drcení rostlinného materiálu odbornou organizací).

Článek 5
Povinnosti vlastníků a původců rostlinného materiálu

Vlastníci a původci rostlinného materiálu jsou povinni ode dne účinnosti tohoto nařízení nakládat s rostlinným materiálem a zbavovat se ho způsobem v souladu s tímto nařízením a zvláštními právními předpisy 1), 3), 4).

Článek 6
Povinnosti obce

Obec je povinna na požádání zajistit vhodný způsob pro odstranění rostlinných materiálů podle zvláštních právních předpisů 1), 3).


1) Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech a změně některých dalších zákonů

2) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

3) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

4) Vyhláška obce o nakládání s komunálním odpadem