Usnesení zastupitelstva obce Úherčice č. 1/02 ze dne 23. 11. 2002

Zastupitelstvo obce Úherčice se dle 23. 11. 2002 usneslo v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, na těchto pravidlech pro přijímání a vyřizování petic a stížností:

Oddíl I.
Petice

Článek 1.
Obecná ustanovení

 1. Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na obec s peticemi. Peticí se rozumí písemná žádost, návrh a stížnost ve věcech veřejných či společného zájmu, které patří do působnosti obce.
 2. Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-to v souladu s cíli jejich činnosti.
 3. Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
 4. Petice musí být podána písemně. Musí obsahovat formální náležitosti vymezené zákonem o právu petičním.
 5. Petice nesmí vyzývat k porušování Ústavy a jiných právních předpisů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Článek 2.
Přijímání peticí

 1. Petice přijímá starosta nebo místostarosta obce, která vede jejich evidenci.
 2. Je-li petice svým obsahem v rozporu se zákonem o právu petičním, odmítne její přijetí a uvědomí o tom toho, kdo petici přijal.
 3. Má-li petice formální nedostatky, vyzve písemně toho, kdo petici podal, k jejich odstranění a stanoví pro to přiměřenou lhůtu.
 4. Nepatří-li věc do působnosti obce, petici do 5 dnů postoupí příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
 5. Shledá-li petici po obsahové a formální stránce v pořádku, zapíše ji do evidence a předá ji věcně příslušnému orgánu.

Článek 3.
Vyřizování peticí

 1. Určený příslušný pracovník je povinen se s obsahem petice zabývat a nejpozději do 20 dnů připravit odpověď tomu, kdo petici podal, popř. tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.
 2. Odpověď musí obsahovat stanovisko k obsahu petice a způsobu jejího vyřízení.
 3. Obec je povinna na přijatou petici písemně odpovědět ve lhůtě 30 dnů.

Oddíl II.
Stížnosti

Článek 1.
Obecná ustanovení

 1. Stížnost může podat každá fyzická i právnická osoba, která se cítí být poškozena na svých právech či zájmech opatřením nebo jednáním obce nebo jejích jednotlivých orgánů.
 2. Vůči stěžovateli nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podal stížnost.
 3. Stížnost lze podat písemně prostřednictvím pošty nebo ústně pracovníkům OÚ v úředních hodinách OÚ. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Je-li stížnost podána telefonicky a není možnost vyřídit ji přímo ústně, je nutné stěžovatele upozornit, aby stížnost uvedl do protokolu na OÚ nebo její písemné vyhotovení neprodleně zaslal OÚ.

Článek 2.
Přijímání stížností

 1. Obec je povinna stížnost přijmout. Nepatří-li do její působnosti, je povinna ji do 10 dnů postoupit příslušnému orgánu a uvědomit o tom toho, kdo ji podal.
 2. Centrální evidenci všech stížností a petic je vedena na obecním úřadě. Povinností každého pracovníka OÚ nebo zastupitele obce je předat je po jejich doručení OÚ k jejich zachycení v centrální evidenci.
 3. Pracovník OÚ označí stížnost či petici pořadovým číslem z centrální evidence, zapíše do ní potřebné náležitosti podání a postoupí je zastupitelstvu obce k vyřízení.
 4. O šetření, popř. nešetření anonymních stížností rozhoduje starosta obce.

Článek 3.
Vyřizování stížností

 1. Stížnosti vyřizuje kontrolní výbor. V případě, že stížnost směřuje proti tomuto orgánu, vyřizuje stížnost starosta nebo místostarosta.
 2. Je-li ze stížnosti patrno, že stěžovatel nevyčerpal všechny řádné opravné prostředky a že lhůta k jejich podání neprošla, musí být stížnost postoupena příslušnému orgánu k rozhodnutí o opravném prostředku. O tomto postupu je nutno stěžovatele informovat.
 3. Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele.
 4. Při prošetřování stížností platí následující zásady:
  1. musí být objektivně prošetřena ve všech svých bodech v návaznosti na platné právní předpisy
  2. u oprávněných stížností přezkum příčin vzniku za účelem řešení a odstranění těchto příčin
  3. ve výsledku šetření musí být uvedena odpověď na všechny kritizované jevy spolu s potvrzením či vyvrácením jejich oprávněnosti s odvoláním na citaci právních norem
 5. V odpovědi se uvede stanovisko ke všem kritizovaným jevům spolu s potvrzením či vyvrácením jejich oprávněnosti a s odvoláním na příslušné právní normy, o něž se výsledek šetření opírá.
 6. Obec je povinna odpovědět na stížnost bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Oddíl III.
Účinnost

Tyto zásady nabývají účinnosti 9. 12. 2002.

Jana Písařová
starostka
Vítězslav Nevole
místostarosta