Usnesení zastupitelstva obce Úherčice č. 2/2002 ze dne 11. 12. 2002
o zřízení finančního výboru

Zastupitelstvo obce Úherčice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 1) a § 117 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na svém zasedání dne 11. 12. 2002

I. zřizuje

finanční výbor

II. jmenuje do funkce

III. finanční výbor

Finanční výbor odpovídá ze své činnosti zastupitelstvu obce. Ve své činnosti se řídí zákonem č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, a jinými právními předpisy České republiky.

Schází se podle potřeby. Na svých schůzích přijímá usnesení. Vyhotovuje se písemně a je podepisováno předsedou výboru. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Vítězslav NevoleJana Písařová
místostarostastarostka