Usnesení zastupitelstva obce Úherčice č. 2/2002 ze dne 11. 12. 2002
o zřízení kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce Úherčice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 1) a § 117 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na svém zasedání dne 11. 12. 2002

I. zřizuje

kontrolní výbor

II. jmenuje do funkce

III. kontrolní výbor

O provedené kontrole pořizuje zápis, který má zákonem stanovené náležitosti. Zápis podepisuje člen kontrolního výboru a zaměstnanec, jehož se kontrola týkala. Tento zápis se předkládá zastupitelstvu obce, i s vyjádřením kontrolované osoby.

Kontrolní výbor odpovídá ze své činnosti zastupitelstvu obce. Ve své činnosti se řídí zákonem č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění, a jinými právními předpisy České republiky.

Schází se podle potřeby. Na svých schůzích přijímá usnesení. Vyhotovuje se písemně a je podepisováno předsedou výboru. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Vítězslav NevoleJana Písařová
místostarostastarosta