Usnesení č. 5/2006

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 26. října 2006

Zastupitelstvo obce:

a) bere na vědomí

b) volí

c) schvaluje

Karel Vondra
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:3. listopadu 2006
Sejmuto:17. listopadu 2006