Usnesení č. 5/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 11. září 2008

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) zrušuje

d) bere na vědomí

e) ukládá

V Úherčicích dne 16. září 2008

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. září 2008
Sejmuto z úřední desky dne: 13. října 2008