Usnesení č. 6/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 11. prosince 2008

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zrušuje

c) bere na vědomí

e) ukládá

V Úherčicích dne 18. prosince 2008

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. prosince 2008
Sejmuto z úřední desky dne: 3. ledna 2009