Usnesení č. 1/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 22. ledna 2009

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 29. ledna 2009

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. ledna 2009
Sejmuto z úřední desky dne: 14. ledna 2009