Usnesení č. 3/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 25. června 2009

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) vyslovuje souhlas

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 29. června 2009

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. července 2009
Sejmuto z úřední desky dne: 19. července 2009