Usnesení č. 1/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 15. března 2010

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 18. března 2010

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 19. března 2010
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne: 3. dubna 2010