Usnesení č. 2/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 14. června 2010

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) vyslovuje souhlas

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 17. června 2010

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 18. června 2010
Sejmuto z úředních desek obce dne: 10. července 2010