Usnesení č. 3/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 13. září 2010

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) vydává

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 17. září 2010

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 17. září 2010
Sejmuto z úředních desek obce dne: 2. října 2010