Usnesení č. 4/2010

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 2. listopadu 2010

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zřizuje

c) volí

d) stanoví

v souladu s par. 72 a par. 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích

Výše uvedené odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení.

e) pověřuje

V Úherčicích dne 4. listopadu 2010

místostarostka obce starosta obce
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 5. listopadu 2010
Sejmuto z úředních desek obce dne: 20. listopadu 2010