Usnesení č. 5/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 17. prosince 2010

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 22. prosince 2010

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 22. prosince 2010
Sejmuto z úředních desek obce dne: 7. ledna 2011