Usnesení č. 1/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 22. února 2011

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 24. února 2011

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 25. února 2011
Sejmuto z úředních desek obce dne: 12. března 2011