Usnesení č. 2/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 16. května 2011

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) vyslovuje souhlas

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 27. května 2011

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 27. května 2011
Sejmuto z úředních desek obce dne: 10. června 2011