Usnesení č. 4/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 12. září 2011

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 15. září 2011

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 16. září 2011
Sejmuto z úředních desek obce dne: 1. října 2011