Usnesení č. 2/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 5. června 2012

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 7. června 2012

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 8. června 2012
Sejmuto z úředních desek obce dne: 24. června 2012