Usnesení č. 3/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 4. září 2012

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 6. září 2012

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 7. září 2012
Sejmuto z úředních desek obce dne: 22. září 2012