Usnesení č. 4/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 27. listopadu 2012

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 29. listopadu 2012

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 7. prosince 2012
Sejmuto z úředních desek obce dne: 23. prosince 2012