Usnesení č. 2/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 25. června 2013

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje:

b) vyslovuje souhlas:

c) bere na vědomí:

d) ukládá:

V Úherčicích dne 4. července 2013

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 4. července 2013
Sejmuto z úředních desek obce dne: 20. července 2013