Usnesení č. 3/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 24. září 2013

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 10. října 2013

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 25. října 2013
Sejmuto z úředních desek obce dne: 10. listopadu 2013