Usnesení č. 4/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 10. prosince 2013

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje:

b) bere na vědomí:

c) volí:

d) stanoví:

e) ukládá:

V Úherčicích dne 19. prosince 2013

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 20. prosince 2013
Sejmuto z úředních desek obce dne: 4. ledna 2014