Usnesení č. 2/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 9. června 2014

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje:

b) bere na vědomí:

c) ukládá:

V Úherčicích dne 12. června 2014

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 13. června 2014
Sejmuto z úředních desek obce dne: 30. června 2014