Ú   E  M  N  Í      P  L  Á  N        

 

Ú H E R Č I C E

Katastrální území  ÚHERČICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.    TEXTOVÁ  ČÁST                ODŮVODNĚNÍ  ÚZEMNÍHO   PLÁNU

VIII.  2009

 

Pořizovatel :        Městský úřad Chrudim

Objednatel :                Obec  Úherčice

Vypracoval :        Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, 565 01 Choceň

                            

         

A 2  TEXTOVÁ ČÁST

 

  OBSAH :

  1. a)vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

  2. b)údaje o splnění zadání 

  3. c)komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

  4. d)informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, případně zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 

  5. e)vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 

 

 

      B.   GRAFICKÁ ČÁST

          B 3. Koordinační výkres

          B 4. Výkres širších územních  vztahů

          B 5. Výkres předpokládaných   záborů  půdního fondu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

 

a. 1. Soulad s politikou územního rozvoje

Politika územního rozvoje ČR byla schválena 20.7.2009 usnesením vlády č. 929. Návrh ÚP není v rozporu s  politikou územního rozvoje. Na řešené katastrální území žádná z rozvojových oblastí a os neklade, žádné požadavky.  

 

a. 2. Soulad s územně plánovací dokumentací kraje

Řešené území je součástí Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje, který byl schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006. Do řešeného území zasahují následující prvky dokumentu :

Návrh územního plánu je též v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

 

b)  údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování územního plán

Obecním zastupitelstvem schválené  Zadání územního plánu Úherčice  je návrhem územního plánu respektováno.

 

c)  komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

 

c. 1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

 

Východiskem pro návrh ÚP bylo úplné a komplexní poznání řešeného území, jeho dispozic, limitů a rozvojových potřeb. Bylo snahou navrhnout ideální koncepci rozvoje území ve všech jeho složkách, včetně ochrany hodnot jak zastavěného, tak i nezastavěného území, přírody a krajiny. Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce novou zástavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.

Zájmem obce je vymezit rozvojové plochy  – zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby. Vzhledem ke konfiguraci terénu a omezením daným přírodními prvky území jsou hlavní rozvojové plochy vymezeny v  návaznosti na zastavěné území obce.

 

Smíšená obytná výstavbavenkovská

je umístěna v návaznosti na zastavěné území. Na plochách BV Z 1 - BV Z 5. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy v zastavěném území (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy smíšené obytnévenkovské.

Občanské  vybavení  - tělovýchovná a sportovní zařízení

Je navržena plocha sportoviště  OS  Z 6 v místní části Zdechovice .

První písemná zmínka o obci Úherčice  je z r. 1387.

 

c. 2. Ochrana kulturních, historických a přírodních hodnot

V řešeném území jsou evidovány

      nemovité kulturní památky

- tvrziště  Rozpakov  r.č. 16911/6-4972

 

Obec Úherčice   svou hodnotnou  urbanisticko -  architektonickou strukturu, kterou je třeba chránit jako celek. Je třeba chránit okolní krajinu a vzrostlou zeleň uvnitř zastavěného území.

 

      objekty vykazující památkové hodnoty

-    kaplička ve středu Úherčic

Na prohlášené kulturní  památky se vztahuje zákon o státní památkové péči, v platném znění. K jejich odstranění, v případě špatného stavebního stavu,  se vyjadřuje Ministerstvo kultury ČR.

Celé správní  území  obce  Úherčice   je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu  § 22 odst. 2  zákona  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, protože je trvale osídleno nejméně od  12. století. Postup při stavební nebo jiné činnosti, která by mohla ohrozit provádění archeologických výzkumů, na území s archeologickými nálezy upravuje odst. 2 § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Pro upevnění identity v řešeném území je  třeba respektovat dochované stavby a soubory staveb, dokumentující jednotlivá stádia vývoje osídlení.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem, v řešeném území zejména :

 

V řešeném území se nenacházejí lokality chráněné dle zákona č. 114/92 Sb. Jako zvláště chráněná území, registrované významné krajinné prvky, památné stromy a přírodní park.

 

Území leží při severní hranici Železnohorského  bioregionu, který zde již přechází v nížinný bioregion Pardubický. Jeho vliv se projevuje pronikáním teplomilnějších prvků květeny i zvířeny, délkou trvání osídlení i intenzitou lidských zásahů do přírody.

 

Poznámka : Významnými krajinnými prvky ( VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný městský úřad, a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

 

Památné stromy  :

V řešeném území  se nenacházejí vyhlášené památné stromy. Z krajinotvorného hlediska  je významný strom na p.p.č. 2platan.

Je zde však množství vzrostlých stromů, které je rovněž třeba chránit a ošetřovat.

 

Územní systém ekologické stabilizace ÚSES

 

BIOCENTRA : 

 

Pořadové číslo:             LBC 02

Název/ plocha : Přírodní park Heřmanův Městec /  6,35 ha                  

Katastrální území: Úherčice, Heřmanův Městec

Popis:

Přírodně krajinářský zámecký park při JV okraji k.ú. Heřmanův Městec

Návrh opatření :  

Lepší zpřístupnění parku odstraněním části obvodové zdi, či alespoň vytvoření více průchodů. Zajistit propojení mezi parkem a lesním komplexem Palác.

 

Pořadové číslo:             LBC 04

Název/ plocha : Dubina /  7,10 ha                  

Katastrální území: Úherčice, Chotěnice

Popis:

Lesní BC , převažující DB s příměsí SM.

Návrh opatření :  

Potpora DB a vertikálního členění porostu, preference přirozené dřevinné skladby DB6, BK3, HB1

 

Pořadové číslo:             LBC 06

Název/ plocha : Rybník u Dolan /  4,00 ha                  

Katastrální území: Úherčice, Holičky u Chrudimi

Popis:

Rybník v nivě Bylanky a Citovského potoka. Přirozené břehy a navazující lesní porost na pravém břehu.

Návrh opatření :  

Zabránit devastaci nivy Citovského potoka ve vojenském prostoru. Uvážit možnost obnovy menšího rybníku. Louky v nivě nerekultivovat, pravidelně sekat. Posilovat dřeviny přirozené dřevinné skladby.

 

 

 

 

BIOKORIDORY :

 

Pořadové číslo:             RBK  1345

Název / délka :  PalácHrbokov / 9,60km                  

Katastrální území: Úherčice, Kostelec u Heřmanova Městce, Heřmanův Městec, Holičky u Chrudimi

Popis:

Bylanka  po rybník u Bačovského mlýna . Přirozený tok se zapojeným břehovým porostem. V lesním úseku  převažují dubové porosty s příměsí SM, BO, MD, BŘ, HB.

Návrh opatření :  

Podpora bučiny a vertikálního členění porostu, preference dřevin přirozené dřevinné skladby.

 

Pořadové číslo:             LBK 7

Název / délka :  Cítkov  / 1,40 km                  

Katastrální území:  Cítkov, Úherčice, Holičky u Chrudimi

Popis:

Část lesního porostu v lesním komplexu. Jehličnany s příměsí listnáčů.

Návrh opatření :  

Výchovnými zásahy redukovat SM. Při obnově sk, 11 zavést dřeviny přirozené dřev. Skladby BK7,JD2,DB1

 

Pořadové číslo:             LBK 11

Název / délka :  Nerozhovice / 1,60 km                  

Katastrální území: nerozhovice,  Úherčice

Popis:

Část lesního porostu v lesním komplexu. Jehličnany s příměsí listnáčů.

Návrh opatření :  

Výchovnými zásahy redukovat SM. Při obnově sk, 11 zavést dřeviny přirozené dřev. Skladby BK7,JD2,DB1

 

 

c. 3. koncepce dopravní a technické infrastruktury

Doprava

Komunikační řešení  zůstává  bez větších  změn.

Z hlediska dopravy se obec Úherčice  nachází v blízkosti  silnice I/17, která prochází severně od řešeného území Heřmanovým Městcem a na je napojena silnice II/341, která prochází řešeným územím a na jihu končí

 

Silniční doprava

Silniční doprava pro obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Stávající silnice II/341 na severu vychází ze silnice I/17 a na jihu končí v Hrbokově na silnici II/340 ChrudimSeč. Tato trasa slouží hlavně pro rekreační dopravu PardubiceSeč a pro nákladní dopravu ze silnice I/17 do Cementárny Prachovice. Tímto provozem je dotčena stávající zástavba podél silnice, ostatní  zástavba obou částí obce leží v dostatečné vzdálenosti od této silnice a není negativně dopravou na ovlivněna. Obchvat silnice není v současné době reálný a zhoršil by poměry v jedné nebo druhé místní části obce.  Trasa silnice II/341 tedy zůstane  i nadále ve stejné  trase, bude ji však v některých místech třeba šířkově upravit.

Silnice bude upravována  v dnešní trase s odstraňováním bodových  dopravních závad.

Komunikace mimo zastavěné území bude v kategorii s 7,5/60 a v zastavěném území pak MO 8/50.

 

Místní  a účelové komunikace :

Hlavní komunikací, sloužící dopravní obsluze v obci, je průtah státní silnice II. třídy, který rozděluje obě místní části obce. Na se pak napojují místní komunikace, které obsluhují zástavbu.

V okrajových  částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným povrchem bez chodníků v š. kolem 3 m, vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty.

Budou navrženy místní komunikace pro nově navržené plochy zástavby.

 

Komunikace pro pěší :

Pěší doprava je, vzhledem k venkovskému charakteru sídla, výrazně zastoupena a realizuje se v trasách průtahů státní silnice a místních komunikací.

V ostatním zastavěném území v podmínkách takto malé obce a vzhledem k malé frekvenci motorové dopravy nebude racionální samostatně a detailně řešit problematiku pěší dopravy a pěších komunikací.

 

Cyklistická doprava :

Vzhledem k tomu, že se obec nalézá mírně  v členitém terénu a vzhledem k malému plošnému rozsahu sídla, cyklistický provoz nepředstavuje významnou dopravní složku. Větší význam cyklistický provoz pro propojení se sousedními obcemi.

Vzhledem k minimálnímu dopravnímu zatížení je a bude i nadále pro cyklistický provoz více či méně využívána celá síť místních i účelových komunikací.

Pro zlepšení vzájemného propojení jednotlivých částí obce je navržena obnova pěší stezky mezi centrem Zdechovic a jižní částí obestavění silnice II/341.

Pro zpřístupnění území pro narůstající cykloturistiku se předpokládá zapojení do sítě cyklostezek, řešených v rámci širšího území.

 

Parkování a odstavování vozidel  :

Parkování je většinou na soukromých pozemcích, v profilu místních komunikací a na veřejných parkovištích. Více parkovacích stání se v obci nenachází. Bude třeba doplnit parkovací stání pro budovu OÚ.

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastních pozemcích.

 

 

Hromadná doprava osob :

Je prováděna  pouze prostředky autobusové dopravy po silnici II/341 s autobusovou zastávkou u křižovatky s místními komunikacemi. Stávající řešení z hlediska trasování je jediné možné a vyhovuje.

Je třeba vymezit jízdní pruh zastávky a vybudovat nástupiště v prostoru současného obratiště autobusů dle ČSN 73 64 25.

 

Dopravní závady :

Na silnici II/341 procházející obcí celkem nejsou. Pouze v některých místech bude třeba šířkově silnici upravit. Vzhledem k vysokému dopravnímu zatížení této silnice je třeba řešit protihlukovou ochranu jednotlivých objektů podél této silnice.

 

Je třeba vyznačit ochranná pásma jednotlivých druhů doprav, čísla komunikací.

 

Železniční doprava :

V řešeném území není zastoupena. Nejbližší železniční zastávka je na  jednokolejné  železniční trati

 č.017 Chrudim- Heřmanův Městec a 015 PrachovicePřelouč  v Heřmanově Městci. V Přelouči je pak zastávka na trati 010 PrahaČeská Třebová.Tento stav bude zachován.

 

Letecká doprava :

V řešeném území není provozována.

 

Vodní doprava :

V řešeném území není provozována.

 

Komunikační řešení ve vlastním řešeném území   zůstane bez větších  změn.

 

 

Vodovod :

Obec je  zásobována pitnou vodou ze vodovodu Úherčice,  který byl vybudován v letech  2004 - 2005. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Úherčice.

V současné době je vodovodem celkem zásobováno cca 115 trvale žijících obyvatel a cca 50 rekreantů v 54. nemovitostech.

Systém sestává ze studny, odkud je voda čerpána do akumulační nádrže (30 m3) vybavené posilovací automatickou čerpací stanicí. Z akumulační nádrže je voda čerpána do vodovodní sítě. Provoz vodojemu, čerpání a úprava vody chlornanem jsou plně automatické.

Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné. Kvalita vody po úpravě vody a hygienickém zabezpečení je v souladu s vyhláškou č. 376/200 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1.1. 2001 a v souladu s vyhláškou č. 184/1999 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60% maximální denní potřeby vody.

Rozvodné řady jsou provedeny z potrubí PVC DN 90 mm (1093 m), PE 100/PN 10 DN 63 mm (742 m) a PE 100/PN 10 DN 50 mm (410 m). Domovní přípojky jsou z potrubí PE DN 32 mm.  Na potrubí je osazeno 13 ks podzemních hydrantů.

Areál Armády České republiky, který se nachází při severním okraji katastrálního území je zásoben vodou z vlastních zdrojů.

Výpočet potřeby vody

Čl. IVVýpočet spotřeby vody pro bytový fond

Počet stávajících obyvatel 115

-     90 obyvatel á 230 l/os.den-1                                                                           20 700 l.den-1                                                                  

-     25 obyvatel á 150 l/os.den-1                                                                             3 750 l.den-1                                                                  

      celkem                                                                                                              24 450 l.den-   

                                                           

Čl. V.  Odst. 4snížení o 20%                                                                               -4 890 l.den-1                                                                  

      Celkem                                                                                                             19 560 l.den-                                                                

                                                                                                           

Čl. V  – Výpočet spotřeby vody pro občanskou vybavenost

-   115 obyvatel á 20 l/os.den-1                                                                                 2 300 l.den-  

Celkem                                                                                                                     2 300 l.den-    

                                                                                                                                                                                                                     Čl. VI  – Výpočet spotřeby vody pro zemědělskou výrobu

V současné době není uvažována.

           

Qprům celk. (19 560 + 2300)                                                                        21 860 l/den-1   = 0,25 l.s-1

Qmax den    21 860 x 1,5                                                          32 790 l/den-1  = 0,38 l.s-1

Qmax hod    0,38 x 1,8                                                                                                                                    = 0,68 l.s-1

 

Max. denní potřeba vody činí 32 790 l/den-1  tj. 32,79 m3/den-1 .

Stávající vodojem o objemu 30 m3  tedy pokryje 60% denní potřeby vody.

 

Výpočet potřeby vody pro návrhové období :

Čl. IVVýpočet spotřeby vody pro bytový fond

Počet stávajících obyvatel 115, plánovaný nárůst 105 obyvatel

-     195 obyvatel á 230 l/os.den-1                                                                         44 850 l.den-1                                                                  

-     25 obyvatel á 150 l/os.den-1                                                                             3 750 l.den-1                                                                  

      celkem                                                                                                            48 600 l.den-1   

                                                               

Čl. V.  Odst. 4snížení o 20%                                                                               -9 720 l.den-1                                                                  

      Celkem                                                                                                             38 880 l.den-                                                                  

                                                                                                           

Čl. V  – Výpočet spotřeby vody pro občanskou vybavenost

-    220 obyvatel á 20 l/os.den-1                                                                                4 400 l.den-  

Celkem                                                                                                                     4 400 l.den-    

                     

                                                                                                                                                                                               Čl. VI  – Výpočet spotřeby vody pro zemědělskou výrobu

V blízké budoucnosti se neuvažuje se provozováním zemědělské výroby.

           

Qprům celk. (38 880 + 4 400)                                                                      43 280 l/den-1   = 0,50 l.s-1

Qmax den     43 280 x 1,5                                                           64 920 l/den-1  = 0,75 l.s-1

Qmax hod    0,75 x 1,8                                                                                                                                    = 1,35 l.s-1

 

Max. denní potřeba vody činí 64 920 l/den-1  tj. 64,92 m3/den-1.

Stávající vodojem o objemu 30 m3  tedy nepokryje 60% denní potřeby vody.

Zdroj vodys ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody v síti nenavrhujeme , s výjimkou údržby, změnu současného stavu.

Úprava vodypříznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti hygienicky zabezpečována chlorací.

Doprava vodys ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu současného stavu.

Vodojemv případě plánovaného nárůstu obyvatel navrhujeme před zahájením výstavby rozšířit stávající vodojem o další komoru o objemu 10 m3.

Rozvodné řadyStávající rozvodné řady budou rozšířeny o krátké vodovodní řady z PVC v lokalitách s předpokládanou výstavbou. Na tyto řady se napojí přípojky z rPE pro jednotlivé obytné objekty. Navržené řady budou v rámci možností zokruhovány.

 

nouzové zásobování pitnou vodou :

Při mimořádných událostech a za krizových stavů jsou stanoveny následující postupy řešení :  - dovoz pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostačujícími zdroji

- dovoz přímo z vytipovaných zdrojů vody bez využití distribuční sítěnejbližší zdroj        určený k využívání v případě mimořádných událostípodzemní zdroj Kleštice

(50 l/s-1) vzdálený 5 km.

- využití domovních studen, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.       

 

 ochranný režim vod

Území obce Úherčice neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Kolem studny v Úherčicích, která je využívána jako zdroj vody pro vodovod Úherčice bylo v roce 2004 Chrudim, Odborem životního prostředí, Oddělením vodního hospodářství stanoveno ochranné pásmo 1. stupně čtvercového tvaru o rozměru 6 x 6 m.

Pravostranný přítok Podolského potoka protéká v Heřmanově Městci PHO IIa  IIb vodního zdroje Heřmanův Městec.

 

Kanalizace :

V Úherčicích není vybudován soustavný systém jednotné kanalizace. Je zde vybudována dílčí stoka jednotné kanalizace, která je vyústěna do pravostranného přítoku Podolského potoka. Další stoku dešťové kanalizace tvoří zatrubnění příkopu podél silnice II/341.

95% objektů jímá odpadní vody v jímkách na vyvážení, pouze 2 nemovitosti mají domovní mikročistírny s přepady do dešťové kanalizace. Kvalita a nepropustnost jímek nejsou zaručeny.

V obci není vybudována centrální ČOV.

Kanalizaci a čištění odpadních vod je řešena v Program rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem do r. 2015.

Děšťová kanalizace

Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navržené řešení odvedení dešťových vod je podmíněno dobrým stavebnětechnickým stavem. Stávající systém kanalizace bude po kontrole technického stavu a jeho opravách nadále využíván pro odvedení dešťových vod. Stávající stoky budou prodlouženy a doplněny o další úseky pro odvedení srážkových vod z lokalit nově navrhované výstavby bytové zástavby, občanské vybavenosti a průmyslu. Dešťové vody budou i nadále odváděny do pravostranného přítoku Podolského potoka, nebo budou zasakovány.

 

Splašková kanalizace

Individuelní způsob likvidace splaškových vod zůstane zachován. Z důvodu absence vhodné vodoteče pro vypouštění přečištěných vod z centrální ČOV není ekonomicky výhodné řešit odkanalizování obce systémem jednotné či splaškové kanalizace.

Navrhujeme provést revizi stávajících septiků a jímek. Nevyhovující nahradit nepropustnými  žumpami na vyvážení vyhovujícími platným technickým normám.

U nové výstavby (včetně sportovišť) navrhujeme taktéž vybudování nepropustných  žump na vyvážení. Kaly z žump budou vyváženy na ČOV Heřmanův Městec.    

 

znečištění podzemních vod

Znečištění podzemních vod může nastat vlivem pronikání škodlivých látek do půd. Rizikovým zdrojem škodlivin je zejména chemické hnojení na zemědělských pozemcích. K lokálnímu vsakování škodlivin může docházet v místech manipulace s nebezpečnými látkami, např. u autoopraven, autodopravy, strojových parků, autovrakovišť apod. Je nutné v rámci územního a stavebního řízení zajistit bezpečné provozování těchto činností v řešeném území.

vodní eroze

Terén zájmového území se mírně svažuje od nejvyššího bodu území ležícího v jižní polovině katastrálního území. Údolnice vodních toků procházejících územím jsou převážně zalesněny, nebo zatravněny. Toto zatravnění doporučujeme zachovat, případně oboustranně rozšířit na celou délku údolnic. Převážná část zemědělské půdy je zorněna, v území se vyskytuje malé procento lučních a lesních pozemků, což vzhledem ke značné délce svahů zvyšuje riziko erozního ohrožení. Pro snížení erozního smyvu pozemků využívaných jako orná půda navrhujeme přerušit nepřiměřeně dlouhé svahy protierozními mezemi, dodržovat výsadbu vhodných plodin, případně využívat pásové střídání plodin.

záplavy

V řešeném území nejsou vodoprávně stanovená záplavová území.

vodní plochy a toky

Severojižním směrem protéká územím pravostranný přítok Podolského potoka, který je ve správě ZVHS (č. hp. 1-03-04-023. Do povodí tohoto potoka spadá západní část řešeného území. Jižní okraj katastrálního území spadá do povodí Citkovského potoka (č. hp. 1-03-04-005), který je přítokem Bylanky. Východní a severovýchodní část katastrálního území leží přímo v povodí Bylanky (č. hp. 1-03-04-006).

V části obce Zdechovice se nachází malá vodní nádrž, která je napájena pravostranným  přítokem Podolského potoka.  Nádrž je v majetku obce a slouží k požárním účelům. V jižní části katastru, v lesích na pozemku AČR je další vodní plocha tvořící základ lokálního biocentra.

 

Elektrorozvody :

Obec je zásobována elektrickou energií z kmenového vedení VN 35 kV č. 810 z odbočky Vápenný Podol . Vedení VN je trasováno přes řešené území a z něho je vedena přípojka k stávající trafostanici.

 

Trafostanice VN / NN

K transformaci VN/NN slouží celkem 1 transformační stanice 35/0,4 kV:

 

Trafostanice   distribuční

Číslo TS  název     výkon

CR-1100   Uherčice    250kVA

Trafostanice ČEZ,a.s. distribuční  celkem  250 kVA

   

Vzhledem k tomu,že nejsou naměřena maxima zatížení v  transformační stanici, je maximální příkon obce stanoven  z  instalovaných výkonu v trafostanici VN/NN.

 

Průměrný koeficient  vytížení je odhadnut :

u trafostanic  ČEZ,a.s.          0,75 při cos 0,9

 

Příkon distribuce                P1 = 250 x 0,75 x 0,9 = 169 kW

 

Přesnější údaje o zatížení lze získat jedině měřením, které by bylo nutno objednat u provozovatele elektrické sítě.

 

Sekundární rozvod

Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, AC, 50Hz, 230/400V,  kabelovým i vrchním vedením.

Rozvodní síť je plně vytížená, v trafostanici VN/NN je určitá reserva výkonu.

Tato reserva může sloužit k připojení dalších odběrů, případně zvýšení příkonu odběrů stávajících, pouze však v blízkosti TS.

 

Nová výstavba

 

ÚP  obce předpokládaná výstavba cca 34  rodinných domků rekreačních i obytných.

Současně je uvažována výstavba příslušného běžného občanského vybavení a řemeslných provozoven.

 

Plynofikace obce není provedena.

 

 

Požadovaný elektrický příkon a jeho zajištění :

Rozhodujícím faktorem pro výpočet spotřeby elektrické energie je způsob vytápění. Vzhledem k tomu, že obec  není plynofikována, je výhledově uvažováno elektrické vytápění  z 20-ti % domácnosti nových rodinných domků (přímotop nebo akumulace , 12 kW/ domácnost soudobě).

U stávající zástavby je uvažován rovněž postupný přechod na ekologické vytápěníelektrické, zohledněný vyšším ročním koeficientem růstu příkonu.

 

Distribuce

Výpočet požadovaného příkonu pro rodinné domy je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

 

Stávající zástavba :

Roční trend růstu příkonu se uvažuje vyšší, cca 4 % ročně

( k = 1,6 pro navrhované období 15 let do r. 2023)

Stávající příkon distribuce:                        P1 = 169 x 1,6 = 270 kW

 

Občanská vybavenost  :

- stupeň elektrizace                                                      „C

- max.soudobý el.příkon bytové jednotky                             11,- kW

 

-  počet rodinných domků                                          34 ks

-  soudobost           Bn                                                            0,35

 

- výpočet  - občanská vybavenost    

       (34RD  x 11kW) x 0,35              PI1                        131 kW

- výpočet el.vytápění                                  

       ( 34RD x 12kW) x 20%             PI2                      82 kW

 

 

P2 =   ETAPA VÝSTAVBY PI1 +PI2                               213 kW

 

CELKEM DISTRIBUCE v.r. 2022

        PDV = P1 + P2    = 483 kW

 

 

 

Zajištění výhledového příkonu

 

Způsob napájení obce systému 35 kV je plně perspektivní a zůstane i nadále nezměněn.

Zajištění výkonu v napájecích linkách a v napájecích bodech je záležitostí ČEZ,a.s., a není předmětem zpracované ÚPD.

 

Trafostanice VN/NN

Výhledově požadovaný celkový výkon obce 483 kW pro distribuci bude zajištěn pomocí jedné stávající   transformační  stanice :

Trafostanice stávající bude rekonstruována pro výkon  do 630 kVA.

Průměrné předpokládané zatížení 1 TS 483/1 = 483kW

Odpovídá hustotě zástavby a podílu elektrického vytápění.

Primární rozvod

Primární rozvodný systém 35 kV zůstane zachován.

 

Sekundární rozvod

V nově vybudované zástavbě bude kabelový.

Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně rovněž kabelizována.

Ochranná pásma :

Ochranné pásmo nadzemního, podzemního  vedení a elektrické stanice  je třeba dodržovat dle platných norem.

 

Plynovod :

Obec Úherčice  není  plynofikována.  Po dohodě se zástupci obce  ani ÚP nenavrhuje plynofikaci obce, se kterou se v současných podmínkách nepočítá.

 

Nakládání s odpady :

Nakládání s odpady je v řešeném území řešeno obecně závaznou vyhláškou obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce včetně systému nakládání se stavebním odpadem a obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru.

Tuhý domovní odpad je v domácnostech soustřeďován do velkých popelových boxů ( popelnice nejsou v obci zavedeny), které jsou pravidelně vyváženy dle stanovených harmonogramů. V obou částech obce jsou umístěny na stálých místech kontejnery na tříděný odpad.  2x ročně  je svážen  také nebezpečný odpad.

Odstraňování tuhého komunálního odpadu i nebezpečného odpadu je zajištěno mimo řešené území. Oddělený sběr včetně nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn v souladu s platnými vyhláškami obce o odpadech.

V řešeném území se nenachází žádná aktivně využívaná skládka průmyslového odpadu.

Nejsou navrhovány žádné nové plochy skládek.

Civilní ochrana :

Z hlediska civilní ochrany nepatří obec Úherčice  mezi sídla nacházející se v blízkosti stálého možného ohrožení. V řešeném území je několik rizikových faktorů, které by mohly zapříčinit vznik havarijní situace a ohrozit civilní obyvatelstvo obce .

 

 Rizikové faktory :

Možné ohrožení území :

 

V případě vzniku mimořádné události se bude ochrana obyvatelstva řídit Plánem činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události.

Ve výkresu B 4.  Koordinační výkres jsou vyznačeny objekty dotčené civilní ochranoukryty CO.

Obec zpracovaný plán ukrytí obyvatelstva  v  protiradiačních   úkrytech, budovaných svépomocí. Jejich současná kapacita odpovídá původní kapacitě uvažované v tomto plánu. Úkryty jsou umístěny ve sklepích. V obci se nachází celkem 6 úkrytů s kapacitou cca 150 obyvatel, což splňuje současný stav ale ne zcela  vyhovuje předpokládanému zvýšení počtu obyvatel. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na osobu.

Tyto úkryty jsou umístěny v objektech : vybraných soukromých  rodinných domů a budovy

Budování nových úkrytů je  dle výše uvedené bilance nutné,  lze tedy  doporučit, aby nově budované podsklepené objekty byly v zájmu obyvatel řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným  na protiradiační  úkryty.

Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochroně 15 min.

Z hlediska zabezpečení ochrany obyvatelstva doporučujeme Plán ukrytí v dohodnutých časových intervalech aktualizovat.

Individuální ochrany obyvatelstva

Sklad prostředků individuální ochrany (dále PIO) pro obyvatelstvo obce je centrální v Chrudimi.

Varování obyvatelstva je v obci řešeno prozatím telefonicky a připravuje se i  obecním rozhlasem, který se vybudovat v r. 2009.

Evakuace obyvatelstva

Pro případnou evakuaci osob navrhujeme využít prostory  areálu a  nevyužívaného  hostince Venkovní evakuační plochy tvoří  plochy  návsí  a  navrženého  hřiště.

 

Usnadnění záchranných prací

Tento soubor opatření se odráží v urbanistickém řešení prostoru obce, komunikačních vazbách, trasách inženýrských sítí a vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných opatření.

V případě obce Úherčice    se jedná  o tato opatření :

 

Základní podmínky pro funkci systému CO ČR z hlediska znalosti obyvatelstva, které je nutno doplnit :

 

c. 4. Koncepce rozvoje řešeného území je limitována ochrannými

        pásmy:

 

vodárenská ochranná pásma  2b  vodního zdroje -  S část řešeného území u hranice s k.ú. Heřmanův Městec.

 

      Ochranná pásma inženýrských sítí v řešeném území :

 

 

 

 

 

Udržitelný rozvoj území :

Návrh ÚP vymezuje  zastavitelné  plochy  pro rozvoj obytné zástavby.

Posouzení důsledku návrhu na udržitelný rozvoj území se týká vyhodnocení podmínek hospodářskosociálních a podmínek přírodních :

Hospodářskosociální podmínky :

-    ÚP nevymezuje rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu.

 

Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch:

nevýrobní službyholičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny,  zakázkové šití oděvů ( výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám) , apod.

výrobní službytruhlářství , tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví,    autoopravny, opravny obuvi ,  apod.

hřiště pro rekreační tělesnou výchovutzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci ( tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení ( tzn. školská tělovýchova)

otevřená hřištěhřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy  vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí  

liniová stavba technického vybavenístavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky ( vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.)

veřejné ubytováníhotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje  

veřejné stravovánípohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.

stavba pro maloobchodprodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce ( především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území  

jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost stavby, které musí splňovat podmínky odstavce c) § 139b zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v nichž je provozována podnikatelská činnost v oblasti občanského vybavení včetně výrobních služeb ( např. řemeslná dílna, lékařská ordinace, projekční kancelář, kosmetický nebo kadeřnický salón, apod.).

 

d)  informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, případně zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno.

 

  1. e)vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na               zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 

e.1. zemědělský půdní fond

ÚP Úherčice   řeší  katastrální území Úherčice .

Na území obce byly vymezeny navržené plochy pro bydlení, pro občanské  vybavení  – sport a rekreaci  a to na celkové  ploše  4,13 ha.

Zemědělská půda celkem 4,13 ha, z toho 3,55  ha orné půdy,0,02  zahrad, 0,31 ha ovocných sadů a  0,25 ha TTP.

zastavěném území k 1.3.  2008, není  odnímána žádná  zemědělská půda.

Pro navržené plochy bydlení, občanské vybavenítělovýchovná a sportovní zařízení  jsou zabrány  plochy mimo  zastavěné území, které na přímo navazují.

 Mimo zastavěné území  obce je navržena v k.ú. Úherčice   lokalita  Z 1Z 5 pro bydlení a  Z 6 pro občanské vybavenítělovýchovná a sportovní zařízení.

Hlavními  uživateli ZPF v obci je  soukromý podnikatel Jaroslav Tlapák a  Družstvo AGROKOLA Bylany.

Podkladem pro zemědělskou přílohu byly BPEJ s doplněním tříd ochrany, vyplývajícím z MP OOLP/1067/96, výpis z údajů z katastru nemovitostí, odvodnění bylo překresleno z map

1 : 10 000 na Zemědělské  vodohospodářské správě v Chrudimi.

 

        Podmínky  pro  zemědělskou  výrobu :

 

 Krajinné struktury na území obce vycházejí z přírodních podmínek oblasti. Území leží na okraji ( při severní hranici) Sečské vrchoviny  celku Železné hory, které patří do Českomoravské soustavy. Nadmořská výška území se pohybuje od 320 do 400 m n.m., jedná se tedy o mírně členité území, které se svažuje od jihu k severu.

Zemědělská krajina je intenzívně využívána. Moderní způsoby obhospodařování nevyužívají historickou hustou síť polních cest. Vysoká intenzifikace a efektivita hospodaření v krajině tak vede k některým negativním jevům jako je např. vyšší riziko erozního ohrožení, nižší prostupnost krajiny, menší podíl krajinné zeleně v rámci rozsáhlých bloků osné půdy apod.

Po stránce klimatické náleží území k oblasti mírně teplé, okrsek T 2dlouhé léto, teplé suché přechodné období velmi krátké, teplé mírně teplé jaro a podzim, zima krátká, mírně teplá, suchá velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové přikrývky. Průměrný úhrn srážek je pro stanici Heřmanův Městec 662 mm, pro stanici Chrudim 622 mm.

Území zasahuje do oblasti Českomoravského mezihoří. Reliéf charakter členité pahorkatiny a průměrná nadmořská výška řešeného území je            m n.m.

Jednotlivé půdní typy jsou zde výsledkem působení celého komplexu půdotvorných faktorů.

Jedná se o území s intenzívní zemědělskou výrobou a s vysokým procentem zornění.

Celé území  je značně   antropogenně   pozměněno. Vzhledem k vhodným  klimatickým a  půdním podmínkám bylo celé  území značně využíváno  pro zemědělské  hospodaření.

Celková výměra  řešeného území je 289,60 ha, z toho orná půda 118,50 ha, zahrady 6,90 ha, sady 0,90 ha, TTP 35,30 ha, pastviny 3,80 ha, lesy 96,80 ha, rybníky 0,30 ha, vodní plochy 1,60 ha, zastavěné území 3,70 ha a ostatní plochy 21,60 ha.

Lesní   porosty   jsou   zastoupeny 33,43 % z celkové plochy řešeného území..

Vlivem hospodaření  v krajině se zde  vyskytuje v současné době rozsáhlá škála pastvina lučních porostů.

Doprovodná  zeleň  polních  cest  a  doprovodná zeleň ostatních  komunikací není příliš zastoupena a je třeba ji doplnit.

Břehové porosty vodních toků a rybníků  patří spolu s lesními porosty k nejstabilnějším plochám v řešeném území.

Stávající ÚSES je nefunkční. Území není zařazeno do zóny zvýšené péče o krajinu a celé patří do nejkritičtější oblasti v hodnocení stability krajiny.

V minulosti došlo k vytvoření pozemků v rámci maximalistických snah, které vedly v mnoha případech ke škodám v půdní úrodnosti (eroze )  i k ekologickým škodám a nepřinesly ani zemědělské výrobě předpokládaný prospěch.

Cestní síť není v současné době na dobré úrovni. Jejich současná hustota neumožňuje vhodný přístup na všechny pozemky. Neexistuje síť cest, která by měla za účel spojení mezi obcemi, možnost pohybu ve volné  krajině , přístup k rozptýlené zeleni i k vodotečím.

 Zdůvodnění  řešení  z hlediska  ochrany  ZPF

Řešení  ÚP navrhuje zábor pro plochy bydlení , plochy smíšené obytnérekreační,  občanské vybavenítělovýchovná a sportovní zařízení a pro technickou infrastrukturu. Tyto plochy jsou navrženy tak, že přímo navazují na zastavěné území obce.

Návrh neruší celistvost půdního fondu, zabírané lokality přímo navazují na zastavěné území, řešení se netýká zemědělských cest ani důležitých ekologických prvků v krajině.

 

 

Následuje tabelární část :

 

 

 

            Seznam  p.p.  dotčených  záborem  zemědělského  půdního  fondu :

 

Lokalita   č.              

    p.p.č. dle KN                   k.ú.

Z 1

 361 v k. ú. Úherčice

Z 2

 345/1 v k.ú. Úherčice

Z 3

 204/3 v k.ú. Úherčice

Z 4

 103, 104/2, 101/4 v k.ú. Úherčice

Z 5

 231/3, 231/4 v k. ú. Úherčice

Z 6

374/1 v k.ú. . Úherčice

 

 

č.

lokalita (využití)

výměra

celé lok. ha

výměra v zast.

území

ha

výměra

mimo zast. území ha

BPEJ

třída ochr

kultura

výměra

dle kultury

celkem

ha

výměra v zast. území

ha

výměra

mimo zast. území

ha

Z1

Bydlení

1,09

0

1,09

5.26.14

3

     Orná půda

0,12

0

0,12

 

 

 

 

 

5.26.11

2

Orná půda

0,97

0

0,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z2

Bydlení

0,15

0

0,15

5.26.14

3

Orná půda

0,15

0

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z3

Bydlení

0,91

0

0,91

5.26.14

3

Orná půda

0,79

0

0,79

 

 

 

 

 

5.26.11

2

Orná půda

0,12

0

0,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z4

Bydlení

0,77

0

0,77

5.26.11

2

Orná půda

0,44

0

0,44

 

 

 

 

 

5.26.11

2

Zahrada

0,02

0

0,02

 

 

 

 

 

5.26.11

2

Sad

0,31

0

0,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z5

Bydlení

0,96

0

0,96

5.26.11

2

Orná půda

0,96

0

0,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z6

OV-sport

0,25

0

0,25

5.47.00

2

TTP

0,25

0

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úherčice

 

4,13

 

0

 

4,13

 

součet

 

4,13

 

0

 

4,13

 

 

 

 

Charakteristika ochrany půd podle tříd je následující:

 

I.        třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých  klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu

II.        třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné

III.        třída -  půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu

IV.        třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu

V. třída- půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí

 

 

e.2. pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou jeLesní zákonč. 289/95 Sb. Ze dne 3. listopadu 1995.

 

e.2.1. celková výměra lesů a jejich kategorie

V k.ú. Úherčice  jsou lesní pozemky ve správě LČR a.s., obce a soukromníků. Lesní půdní fond zabírá v řešeném území plochu 96,80 ha.

V řešeném území se jedná o :

Celková výměra katastru 289,60 ha, výměra lesa  96,80 ha

Lesnatost v území je tedy :  33,43 %

ÚP respektuje zákon  k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Lesní plochy jsou zařazeny do kategorie hospodářský les , jsou v řešeném území  soukromé, Obce Úherčice a část též LČR ,s.p..

 

e.2.2. požadavky na trvalý zábor PUPFL, vyplývající z ÚP

V řešeném území nedochází územním plánem k záboru ani dotčení pozemků PUPFL.       

e.2.3.změny kategorie lesů

Tyto změny nebo změny  jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Úherčice neobsahuje, veškeré ostatní navrhované plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL) dále zpracována.

V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.