Ú   E  M  N  Í      P  L  Á  N      

 

Ú H E R Č I C E

Katastrální území   Úherčice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.  TEXTOVÁ  ČÁST                  NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU               

VIII. 2009

 

  Pořizovatel :        Městský úřad  Chrudim

  Objednatel :        Obec  Úherčice

  Vypracoval :        Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, 565 01 Choceň       

                                   

 

        

       A 1 .  TEXTOVÁ ČÁST         

 

 

   OBSAH  :

       

 1. a) vymezení zastavěného území, 

 

 1. b)koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,  

 

 1. c)urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, 

 

 1. d)koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 

 

 1. e)koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny   v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi , rekreaci, dobývání nerostů a podobně, 

 

 1. f)stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch  a stanovení podmínek prostorového uspořádání , včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách), 

 

 

 1. g)vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření   k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům   a stavbám vyvlastnit, 

 

 1. h)vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze  uplatnit předkupní právo, 

 

 

 1. i)údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,  

 

 1. j)vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, 

 

 1. k)vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií  podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 

 

 

 

 

 

a)   vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Úherčice  je vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s §58  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966 dle Katastru nemovitostí. Aktualizované dle současného stavu v území v době zpracování návrhu územního plánu, tedy  k  1.3.2008.  Celková rozloha 289,60 ha.

Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech mimo širších vztahů.

 

b)  koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 

zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném   k.ú. Úherčice .

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci. Rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na současně zastavěné území. Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a vodní plochy a toky.

hlavní cíle rozvoje

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu.  V obci je třeba doplnit technickou infrastrukturu, což je zejména vyřešení kanalizace a čištění odpadních vod.

hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní i kulturní hodnoty v území, stejně jako respektuje zachovalou urbanistickou strukturu původní obce.

 

 

c) urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

 

Urbanistický návrh obce Úherčice  vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby a ochrannou a izolační zeleň. Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů s převážně přízemními nebo patrovými objekty se sedlovou střechou.

Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat zejména v lokalitách bezprostředně navazujících na historickou zástavbu v obci.

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

 

Rozvojové plochy  bydlení v rodinných domechvenkovské  BV

 

Rozvojové plochy  občanské vybavenítělovýchovná a sportovní zařízení  OS

 

Navrhované plochy  jsou umístěné v okrajových částech obce přímo navazují na současně zastavěné území obce. V jednotlivých případech lze stavby realizovat i mimo návrhové plochy v zastavěném území (např. ve větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

 

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

 

 

Číslo lokality: BV Z 1

Název lokality:  u silnice II/341 -  Zdechovice

Stávající funkční využití : orná půda

Navrhované funkční využití :  Bydlení v rodinných domech - venkovské

Podrobnější popis :  Navržena výstavba  9 RD

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

 • -.RD jednopodlažní s využitým podkrovím 

 • -.Max. zastavěnost jednotlivých pozemků 25% 

 • -.Podmíněně přípustná  lokalitarealizace výstavby je podmíněna  vypracováním hlukové studie , která ověří, že výstavba nebude obtěžována nadměrným hlukem z přilehlé silnice II/341 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

 • -.bude vypracována územní studie řešící dopravní infrastrukturu 

Zajištění veřejné infrastruktury:

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávajících  místních  komunikací na  p.p. č. 439

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu

Odvádění odpadních vod:   individuálně

Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS v obci

Výměra lokality: 1,09 ha

Dotčené pozemky: KN  361 v k. ú.  Úherčice

 

Číslo lokality: BV  Z 2

Název lokality: proluka - Zdechovice

Stávající funkční využití :  orná půda

Navrhované funkční využití :   Bydlení v rodinných domech - venkovské

Podrobnější popis :    Navržená výstavba  1 RD

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

 • -.RD jednopodlažní s využitým podkrovím 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

 • -.nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na

 p.p.č.440/3

Zásobování vodou: ze  stávajícího vodovodního řadu

Odvádění odpadních vod:   individuálně

Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS v obci

Výměra lokality:  0,15 ha

Dotčené pozemky: KN  345/1 v k.ú. Úherčice

 

Číslo lokality: BV  Z 3

Název lokality: SV okraj  –  Úherčice

Stávající funkční využití : orná půda

Navrhované funkční využití :   Bydlení v rodinných domech - venkovské

Podrobnější popis :    Navržená výstavba  8 RD

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

 • -.RD jednopodlažní s využitým podkrovím 

 • -.Max. zastavěnost jednotlivých pozemků  25% 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

-    bude vypracována územní studie řešící dopravní infrastrukturu

Zajištění veřejné infrastruktury:

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na  p.p.č. 253 a 252

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu

Odvádění odpadních vod:   individuálně

Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené  TS v obci

Výměra lokality:  0,91  ha

Dotčené pozemky:  KN   204/3  v k.ú. Úherčice

 

Číslo lokality: BV  Z 4

Název lokality: SZ okrajÚherčice

Stávající funkční využití : orná půda, zahrada, sad

Navrhované funkční využití :   Bydlení v rodinných domech - venkovské

Podrobnější popis :    Navržená výstavba  7  RD

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

 • -.RD jednopodlažní s využitým podkrovím 

 • -.Max. zastavěnost jednotlivých pozemků  25% 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

 • -.bude vypracována územní studie řešící dopravní infrastrukturu 

Zajištění veřejné infrastruktury:

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na

 p.p. č. 253, 104/1

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu

Odvádění odpadních vod:   individuálně

Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS v obci

Výměra lokality:  0,77 ha

Dotčené pozemky: KN  103, 104/2, 101/4 v k.ú. Úherčice

 

Číslo lokality: BV Z 5

Název lokality:  prolukaÚherčice

Stávající funkční využití : orná půda

Navrhované funkční využití : Bydlení v rodinných domech - venkovské

Podrobnější popis : Navržená výstavba  9  RD

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

 • -.RD jednopodlažní s využitým podkrovím  

 • -.Max. zastavěnost jednotlivých pozemků  25% 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

 • -.bude vypracována územní studie řešící dopravní infrastrukturu 

Zajištění veřejné infrastruktury:

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na

 p.p. č. 253, 104/1

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu

Odvádění odpadních vod:   individuálně

Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci

Výměra lokality: 0,96  ha

Dotčené pozemky: KN  231/3, 231/4 v k. ú. Úherčice

 

Číslo lokality: OS  Z 6

Název lokality:  sportoviště  –  Zdechovice

Stávající funkční využití : TTP

Navrhované funkční využití :  

Podrobnější popis :  Výstavba  hřiště s možností  parkoviště a výstavby šaten a zázemí

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:

Objekty max. jednopodlažní s využitým podkrovím

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:

 • -.Nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na

 p.p. č. 440/3

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu

Odvádění odpadních vod:   individuálně

Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci

Výměra lokality: 0,25  ha

Dotčené pozemky: KN  374/1  v k. ú. Úherčice

 

 

Vymezení ploch přestavby

V řešeném území nejsou vymezeny žádné plochy přestavby.

 

Vymezení systému sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně je tvořen významnými vzrostlými stromy, plochami veřejných prostranství-veřejná zeleň, smíšenými plochami nezastavěného území, které navazují na zastavitelné plochy území a liniovou zelení.

 

 

 1. d)koncepce veřejné  infrastruktury , včetně podmínek pro její umísťování,  

 

 d. 1. Dopravní infrastruktura

 

Silniční doprava

 

Z hlediska dopravy se obec Úherčice  nachází v blízkosti  silnice I/17, která prochází severně od řešeného území Heřmanovým Městcem a na je napojena silnice II/341, která prochází řešeným územím a na jihu končí

 Silniční doprava pro obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Stávající silnice II/341 na severu vychází ze silnice I/17 a na jihu končí v Hrbokově  na silnici II/340 ChrudimSeč. Tato trasa slouží hlavně pro rekreační dopravu PardubiceSeč a pro nákladní dopravu ze silnice I/17 do Cementárny Prachovice. Tímto provozem je dotčena stávající zástavba podél silnice, ostatní  zástavba obou částí obce leží v dostatečné vzdálenosti od této silnice a není negativně dopravou na ovlivněna. Obchvat silnice není v současné době reálný a zhoršil by poměry v jedné nebo druhé místní části obce.  Trasa silnice II/341 tedy zůstane  i nadále ve stejné  trase, bude ji však v některých místech třeba šířkově upravit.

 

 

Pěší doprava

Chodník pro pěší jsou vybudovány jen částečně. Chodníky pro pěší budou  vybudovány po obou stranách stávající komunikace pokud to bude možné v daných prostorových podmínkách. Jinak alespoň jednostranný chodník. V souvislosti s postupným zastavěním jednotlivých lokalit pro obytnou zástavbu budou budovány i nové chodníky

 

 

Doprava v klidu

 

Pro nově budované  podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to na vlastních pozemcích.

 

 

d. 2. Technická infrastruktura

 

Vodovod

Obec stávající vodovod. Nové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako součást příslušných funkčních ploch. Na nových rozvodech budou osazeny hydranty.

 

Kanalizace

 

U dešťové kanalizace navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebnětechnickým stavem. Stávající systém kanalizace bude po kontrole technického stavu a jeho opravách nadále využíván pro odvedení dešťových vod. Stávající stoky budou prodlouženy a doplněny o další úseky pro odvedení srážkových vod z lokalit nově navrhované výstavby bytové zástavby, občanské vybavenosti a průmyslu. Dešťové vody budou i nadále odváděny do pravostranného přítoku Podolského potoka, nebo budou zasakovány.

Splašková kanalizace

Individuelní způsob likvidace splaškových vod zůstane zachován. Z důvodu absence vhodné vodoteče pro vypouštění přečištěných vod z centrální ČOV není ekonomicky výhodné řešit odkanalizování obce systémem jednotné či splaškové kanalizace.

 

Elektorozvody

Pro potřeby  rozvojových lokalit se provede u stávající TS výměna transformátoru za  výkonově vyšší jednotku. U nově navržených lokalit bude realizováno veřejné venkovní osvětlení.

 

Plynofikace

V současné  době není  obec  plynofikována . Vytápění stávajících objektů  se  provádí  tedy buď lokálně  pomocí pevných  paliv nebo  elektricky  ( noční  proud ).

Je uvažováno  ekologické vytápění dřevem nebo elektřinou a dále alternativními zdroji  jako je dřevní hmota, systémy využívající sluneční energii a tepelná čerpadla.

 

 

Nakládání s odpady

Bude se pokračovat s organizovaným svozem odpadů na regulovanou skládku mimo katastrální území obce. Nejsou navrhovány žádné nové plochy skládek.

 

 

 d.  3.   Občanské  vybavení

V návrhu územního plánu není  navržena plocha občanského vybavenítělovýchova a sportovní zařízení, stávající plochy vyhovují.

Plochy občanského vybaveníveřejná infrastruktura nejsou navrhovány. Kapacita a skladba stávajících zařízení odpovídá velikosti a funkci obce ve struktuře osídlení. Rozvoj občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

 

 

d. 4.   Veřejná   prostranství

Veřejné prostranstvínáves je v obou místních částech obce - Úherčice i Zdechovice, kde tvoří centrální prostor s veřejnou zelení, OV a ve Zdechovicích s vodní plochou

Plní dobře svojí funkci a je dokladem historického zastavění a osídlení obce. Nová veřejná prostranství nejsou navrhována.

 

 

e)   koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek

      pro   změny   v jejich využití, územní systém ekologické stability,  

      prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,

      rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

 

e. 1.   Koncepce uspořádání krajiny

Řešené území vysoký podíl zemědělských půd a současně i vodních ploch, naopak malý podíl ploch lesní a mimoletní zeleně. Návrh obsahuje  opatření, jejichž realizací dojde ke zvýšení podílu zeleně v území a tím ke zlepšení prostupnosti a retence krajiny a také ke zlepšení životního prostředí území.

Jako veřejně prospěšná opatření v krajině jsou navržena zatravnění některých pozemků orné půdy nebo jejich části z důvodů eliminace plošné vodní eroze a z důvodů založení lokálních biokoridorů ÚSES.

 

e. 2.   Územní systém ekologické stability - ÚSES

Řešení území z hlediska problematiky ÚSES zahrnuto v již zpracované  dokumentaci :Hlavními prvky ( biokoridory, biocentra ), které obsahuje  návrh generelu SES procházejí za hranicemi řešeného území  a jsou tedy zakresleny ve výkrese širších vztahů.

ÚP respektuje všechny prvky tohoto ÚSESfunkční i navržené, které však procházejí za hranicemi řešeného území.

 

e. 3.   Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací  a polních cest zůstává zachována. Přístup na jednotlivé pozemky je dostačující.

 

 

 

e. 4.  Protierozní opatření

Terén zájmového území je poměrně výškově členitý, obec  se rozkládá v členitém terénu.  Okolní svažité pozemky jsou z věší části zatravněné.Toto zatravnění doporučujeme zachovat, případně rozšířit. Pro snížení erozního smyvu ze svažitých pozemků využívaných jako orná půda navrhujeme dodržovat výsadbu vhodných plodin, případně využívat pásové střídání plodin.

Plochy zatravnění zvýší současně i podíl zeleně na území obce, které je poměrně nízký.

Dojde ke zvýšení retence krajiny a zlepšení kvality životního prostředí v obci.

 

e. 5.  Ochrana před povodněmi

V řešeném území se nenacházejí žádná vodohospodářsky  vyhlášená záplavová území.

 

 

e. 6.   Dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí  žádná CHLÚ ani dobývací prostory pro dobývání nerostů.

 

 

e. 7.  Sesuvná území

V řešeném území se nenacházejí  žádná sesuvná území.

 

e. 8.  Poddolovaná území

V řešeném území se nenacházejí  žádná poddolovaná  území.

 

 

 1. f)stanovení  podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu  ( hlavní využití ), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách ) 

 

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

bydlení v rodinných domech  – venkovské ( BV )

rekreace na plochách přírodního charakteru  ( RN )

plochy občanského vybaveníveřejná infrastruktura (OV )

plochy občanského vybaveníkomerční zařízení malá a střadní  ( OM )          

plochy občanského vybavení –  tělovýchovná a sportovní zařízení   ( OS )  

plochy smíšené obytné - venkovské  ( SV )  

dopravní infrastrukturasilniční  ( DS )      

technická infrastrukturainženýrské sítě  ( TI )

výroba a skladování  –  drobná řemeslná výroba  ( VD )

plochy specifické  ( X )

plochy veřejných prostranství  ( ZV )

zeleň - ochranná a izolační  ( ZO )

plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

plochy zemědělské  ( NZ )

plochy lesní  ( NL )

plochy přírodní  ( NP )  

 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozděleny na plochy zastavitelné a plochy nezastavitelné.

Plochy zastavitelné  jsou plochy, územním plánem,  vymezené k zastavění.

Plochy nezastavitelné jsou plochy nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy.

V obci  jsou navrženy nové plochy  pro bydlení, pro  rekreaci a pro technickou infrastrukturu.

 

f.1.   zastavitelné plochy

BV -  BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECHVENKOVSKÉ

Hlavní  využití:

 

Přípustné využití:

Podmínkou umístění rodinných domů  je realizace takových opatření, která zajistí zachování  kvality obytného prostředí dle platných právních předpisů; zároveň nebude narušováno soukromí obytných ploch a omezováno využívání přístupových komunikací (u hřišť realizovat oplocení, vysazovat izolační zeleň, zajistit potřebná parkovací místa pro návštěvníky zařízení na pozemku provozovatele služby, apod.)

Nepřípustné využití:

 

 

Rozvojové plochy a plochy přestavby :

Plochy označené BV Z 1BV Z 5

 

RNREKREACE  NA  PLOCHÁCH  PŘÍRODNÍHO  CHARAKTERU

 

Hlavní  využití :

 

Přípustné využití :

Nepřípustné využití:

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

 

OV -   OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - VEŘEJNÁ  INFRASTRUKTURA

Hlavní  využití :

 

Přípustné využití :

 

 

Nepřípustné využití:

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

 

OM -   OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ  A  STŘEDNÍ

Hlavní  využití :

Přípustné využití :

-     sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení  

Nepřípustné využití:

Rozvojové plochy  :

Nejsou vymezeny.

OSOBČANSKÉ VYBAVENÍTĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Hlavní  využití :

Přípustné využití :

Nepřípustné využití:

 

 

Rozvojové plochy :

Plocha označená  OS Z 6

 

SV -  PLOCHY  SMÍŠENÉ OBYTNÉ  – VENKOVSKÉ

Hlavní  využití:

Přípustné využití:

Podmínkou umístění těchto objektů smíšené obytnévenkovské zástavby  je realizace takových opatření, která zajistí zachování  kvality obytného prostředí dle platných právních předpisů; zároveň nebude narušováno soukromí obytných ploch a omezováno využívání přístupových komunikací (u hřišť realizovat oplocení, vysazovat izolační zeleň, zajistit potřebná parkovací místa pro návštěvníky zařízení na pozemku provozovatele služby, apod.)

Nepřípustné využití:

 

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny.

 

DSDOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURASILNIČNÍ      

Hlavní využití  :

 

 

Přípustné využití :

Nepřípustné využití:

 

TI  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURAINŽENÝRSKÉ SÍTĚ    

Hlavní využití  :

Přípustné využití :

 

 Nepřípustné využití:

 

Rozvojové plochy

 

Nejsou vymezeny

 

VDVÝROBA  A  SKLADOVÁNÍDROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA

Hlavní využití.:

Podmínky využití funkční plochy:

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.

Přípustné využití :

Nepřípustné využití:

provozovny omezující pozemky mimo předmětnou rozvojovou plochu prachem, hlukem, pachem a jinými škodlivinami

 

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

 

X –  PLOCHY  SPECIFICKÉ

Hlavní využití:

Přípustné využití :

 

Nepřípustné využití:

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

 

ZV –  ZELEŇ  NA VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍCH

Hlavní využití:

Přípustné využití :

Nepřípustné využití:

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

 

ZO –  ZELEŇ  OCHRANNÁ  A  IZOLAČNÍ    

Hlavní využití :

Přípustné využití :

-     louky pro jízdu na koni, parkurové skákání

 

Nepřípustné využití:

 

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny.

 

f.2. plochy  nezastavitelné

 

WPLOCHY  VODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ              

Hlavní  využití :

 

Přípustné využití:

 

Nepřípustné využití:

 

 

 

NZ –  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ            

Hlavní  využití :

Přípustné využití :

Nepřípustné využití:

 

 

NLPLOCHY   LESNÍ                  

Hlavní  využití :

 

Přípustné využití :

Nepřípustné využití:

 

NPPLOCHY   PŘÍRODNÍ    

Hlavní  využití :

-     zeleň s převažující přírodní funkcí , plochy prvků územního systému ekologické stability

      protierozní pásy zeleně v krajině,  zeleň  břehových porostů, remízků, plochy náletů apod.

 

Přípustné využití :

Nepřípustné využití:

 

 

 

Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch:

 

nevýrobní službyholičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny,  zakázkové šití oděvů (výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám) , apod

výrobní službytruhlářství , tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví,

                             autoopravny, opravny obuvi ,  apod.

 

hřiště pro rekreační tělesnou výchovutzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci (tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení (tzn. školská tělovýchova)

otevřená hřištěhřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy

      vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí  

liniová stavba technického vybavenístavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky (vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.)

veřejné ubytováníhotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje  

veřejné stravovánípohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.

 

stavba pro maloobchodprodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce (především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území  

jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost stavby, které musí splňovat podmínky stavebního zákona, v nichž je provozována podnikatelská činnost v oblasti občanského vybavení včetně výrobních služeb (např. řemeslná dílna, lékařská ordinace, projekční kancelář, kosmetický nebo kadeřnický salón, apod.).

 

 1. g)Vymezení  veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nejsou ÚP Úherčice navrhovány  a proto nebyl vypracován ani samostatný výkres  - Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanací.

Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou v řešeném území vymezeny.

 

g.1.   veřejně prospěšné stavby ( VPS )

ÚP  Úherčice nevymezuje VPS  technické infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo.nebyl tedy vypracován ani samostatný výkres -  Veřejně prospěšných staveb, opatření a  asanací.

 

VPS pro občanské vybavení, pro které nelze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit- pouze možnost předkupního práva územní plán Úherčice  nevymezuje.

 

g.2.   veřejně prospěšná opatření ( VPO )

 VPO, která zvyšují retenční schopnosti území a slouží k založení prvků ÚSES a pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit územní plán  Úherčice nevymezuje.

 

g.3.   plochy pro asanaci

Plochy pro asanace  územní  plán Úherčice  nevymezuje.

 

 1. h)vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze  uplatnit předkupní právo 

Vymezují se VPO, pro která lze uplatnit předkupní právo územní plán  Úherčice  nevymezuje.

 1. i)údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

Územní plán Úherčice  obsahuje  :

Odůvodnění územního plánu obsahuje :

j)   vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

 

Plochy  a koridory územních rezerv  územní  plán Úherčice  nevymezuje.

 

k)        vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

 

číslo územní studie

Výčet  zastavitelných ploch studií dotčených

Funkční využití plochy

Poznámka

Č.1

BV Z 1

- bydlenívenkovského typu

-  dopravní infrastrukturamístní

-  komunikace

 

Územní studii pořídit

do 2020, schválit do 2021 a vložení dat do evidence územního plánování do 2021

 

Č.2

BV Z 3

- bydlenívenkovského typu

-  dopravní infrastrukturamístní

-  komunikace

 

Územní studii pořídit

do 2020, schválit do 2021 a vložení dat do evidence územního plánování do 2021

 

Č.3

BV Z 4

- bydlenívenkovského typu

-  dopravní infrastrukturamístní

-  komunikace

 

Územní studii pořídit

do 2020, schválit do 2021 a vložení dat do evidence územního plánování do 2021

 

Č.4

BV Z 5

- bydlenívenkovského typu

-  dopravní infrastrukturamístní

-  komunikace

 

Územní studii pořídit

do 2020, schválit do 2021 a vložení dat do evidence územního plánování do 2021