Obec Úherčice, Úherčice 32, 538 03 Heřmanův Městec, : 43500081
vyhlašuje níže uvedenou
cenu pro vodné,
která vstupuje v platnost
od 1. 1. 2012

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Úherčice č. 2/2011, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě, je uplatňována dvousložková forma ceny.

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 8. prosince 2011 schválilo usnesením č. 5/2011 bod a)5, níže uvedené uvedenou cenu.

  1. Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/m³: 25,–
  2. Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v Kč/rok v závislosti na velikosti vodoměru. Cena je stanovena jako roční.

    Qp vodoměru méně nebo rovno 2,5 m³/hod.: 300,–

Ceny jsou uváděny bez DPH, obec není plátcem DPH. Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného.

Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody, provede dodavatel účtování kvalifikovaným odhadem podle předchozího období.

Vy­vě­še­no na ú­řed­ních des­kách ob­ce dne: 6. led­na 2012
Sej­mu­to z ú­řed­ních de­sek ob­ce dne: 31. led­na 2012

Komentář k ceně vodného na rok 2012

S platností od 1. 1. 2012 dochází k úpravě ceny vodného pro odběratele v působnosti obce Úherčice. Obec Úherčice provozuje vlastní obecní vodovod.

Vodné má dvousložkovou formu na základě schválené Obecně závazné vyhlášky obce Úherčice č. 2/2011, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě.

Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání dne 8. prosince 2011 usnesením č. 5/2011 bod a)5 cenu vodného.

Konkrétní ceny platné od 1. 1. 2012

Pohyblivá složka
25 Kč/m³
Pevná složka je pro nejmenší profil vodoměru stanovena
300 Kč/rok

Pevná složka vychází z velikosti vodoměru na konkrétním odběrném místě a z nákladů, které činí u vodného 20 % z celkových nákladů.

Komentář k vývoji nákladů a fakturace

V plánových kalkulacích vodného na rok 2012 jsou zahrnuty náklady v celkové výši 95 000 Kč. Meziroční pohyby u jednotlivých nákladových položek jsou odůvodněné a jsou zřejmé z kalkulací cen vodného.

V pohyblivé složce ceny vodného je kalkulován zisk ve výši 2,68 Kč/m³, který bude zahrnut do tvorby fondu obnovy vodovodu.

Cenové kalkulace vodného jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Úherčice.

Pa­vel Ho­rák
sta­ro­s­ta
Ji­ři­na Bo­ch­ní­č­ko­vá
mí­sto­sta­ros­tka
Vy­vě­še­no na ú­řed­ních des­kách ob­ce dne: 6. led­na 2012
Sej­mu­to z ú­řed­ních de­sek ob­ce dne: 31. led­na 2012