VYHLÁŠKA č. 2/95 obce ÚHERČICE
O VEŘEJNÉM POŘÁDKU

Obec Úherčice vydává na základě zákona č. 367/90 Sb. o obcích v platném znění, vyhlášku o veřejném pořádku, kterou obecní zastupitelstvo schválilo v souladu s § 36 odst.1 písm. h) zákona č. 367/90 Sb. na svém zasedání dne 17. ledna 1995.

Článek 1

Udržování čistoty a pořádku v obci je společnou záležitostí všech obyvatel i návštěvníků obce Úherčice, všech právnických i fyzických osob na jejím správním území. Jejich povinností je dbát o to, aby se neustále zlepšovalo životní prostředí i vzhled města.

Článek 2
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

 1. Veřejným prostranstvím se rozumí zejména silnice, místní komunikace, náves a ostatní veřejné plochy.
 2. Na veřejném prostranství je zakázáno zejména:
  1. odhazovat a rozhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídla a jiné odpadky,
  2. znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami, mytí motorového vozidla,
  3. poškozovat nebo jinak znehodnocovat veřejnou zeleň,
  4. poškozovat dopravní značky, směrové a informační tabule a jiné orientační značky, poutače apod.,
  5. znečišťovat a poškozovat zastávky, čekárny, vývěsní jízdní řády a jiná veřejnosti přístupná zařízení autobusové dopravy a dále pak pak další veřejnosti volně přístupná zařízení.

Článek 3
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 1. Užívat veřejné prostranství jiným než obvyklým způsobem nebo k jinému účelu, než pro který je určeno, lze pouze na základě povolení Obecního úřadu v Úherčicích , a to na dobu určitou.
 2. Každý, komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství (např. jsou součástí stavebního provozu, pro skladování materiálu, pro výkopové práce, s umístěním stánků a kiosků), je povinen:
  1. užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno účelu, kterému slouží,
  2. zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení, včetně veřejné zeleně,
  3. zabránit znečišťování veřejného prostranství a odstranit případné nečistoty, které byly způsobeny zvláštním užíváním a v souvislosti s tím,
  4. provést taková opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů veřejného prostranství,
  5. užívat jen vyhrazených prostor a dodržovat stanovené podmínky povolení,
  6. dodržet termín stanovený pro zahájení a ukončení užívání veřejného prostranství pro zvláštní účely.

Článek 4
PODMÍNKY PRO NĚKTERÉ DRUHY ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 1. Sypké materiály musí být na veřejném prostranství skladovány tak, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak do okolí.
 2. Pokud se nejedná o ohrazená staveniště, musí být stavební hmoty a jiný materiál přivezeny bezprostředně před jejich zpracováním, stavební suť musí být v těchto případech denně odvážena a likvidována zákonným způsobem, určeným ve stavebním povolení. Právnické a fyzické osoby jsou povinny do 10 dnů po skončení stavebních prací veškeré stavební hmoty a nářadí odvézt a veřejné prostranství uvést do původního stavu. Při stavebních pracích musí být prováděna všechna dostupná opatření ke snížení prašnosti a hluku ze stavby.
 3. Parkování osobních automobilů pod plátěnými, skládacími (typizovanými) přístřešky na veřejných prostranstvích je dovoleno pouze na základě povolení Obecního úřadu v Úherčicích.

Článek 5
ZABEZPEČENÍ SCHŮDNOSTI CHODNÍKU

 1. Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitosti, která se nachází v zastavěném území a hraničí se silnicí nebo místní komunikací, jsou povinni bez průtahů odstraňovat vlastníci,správci nebo uživatelé nemovitosti, pokud tyto závady vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem.
 2. Plnění této povinnosti může vlastník (správce, uživatel) přilehlé nemovitosti svěřit jiné spolehlivé a k tomu způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Takovýmto pověřením se však nezbavuje odpovědnosti za škody, které vzniknou třetí osobě následkem zanedbání povinnosti čištění.
 3. Udržováním schůdnosti chodníků se rozumí odstraňování bláta, jiných nečistot, odstraňování sněhu a námrazy a posypávání chodníků hmotami, které zabraňují náledí (pískem, vhodnou škvárou, nikoliv jemným popelem a solí).

Článek 6
NAKLÁDÁNÍ S DOMOVNÍM ODPADEM

 1. Vlastníci (správci) domů jsou povinni na svůj náklad opatřit dostatečný počet popelnic, kontejnerů, případně nádob na separovaný sběr nebo zajistit likvidaci odpadu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Bezdůvodně ponechávat prázdné i plné nádoby na popel na chodnících a jiných veřejných prostranstvích je zakázáno.

Článek 7
UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY VODNÍCH TOKU, NÁDRŽÍ A OVZDUŠÍ

 1. Je zakázáno:
  1. vyhazovat do koryt vodních toků, včetně náhonu a nádrží jakékoliv předměty,
  2. ukládat na březích vodních toků, náhonů a nádrží a na místech, z kterých by mohly být splaveny do toků a nádrží, předměty a látky, které by mohly způsobit nežádoucí změnu životního prostředí,
  3. vylévat nebo jinak vypouštět do vody látky závadné z hlediska zdravotního (zbytky olejů, tekutých pohonných látek, žíravin a jiných tekutin), které by mohly ohrožovat zdraví jiných uživatelů vody, poškozovat je nebo které hrubě narušují vodní toky nebo stavby na nich.
  4. Vypouštění odpadních vod do vodních toků upravují zvláštní vodohospodářské předpisy - zejména vodní zákon.

Článek 8
SJÍZDNOST A SCHŮDNOST MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ

 1. Při zajišťování sjízdnosti vozovek, při sněhu, náledí je fyzická osoba nebo organizace, odpovědná za čištění a čistotu, povinna postupovat v souladu se silničním zákonem a operačním plánem zimní údržby místních komunikací (příloha pasportu MK).

Článek 9
CHOV A DRŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A PSU

 1. Vyhláška se vztahuje na chov těchto druhů:
  1. drobného a malého hospodářského zvířectva (drůbež hrabavá, vodní, králíci apod.),
  2. hospodářských zvířat (koně, hovězí a vepřový dobytek, kozy, ovce apod.),
  3. psů a koček.
 2. Povinnosti chovatelů zvířat jsou stanoveny zák. č. 87/87 Sb. v platném znění o veterinární péči.
 3. Každý chovatel domácího a hospodářského zvířectva je povinen počínat si tak, aby chovem zvířat nebylo ohroženo zdravé životní prostředí, narušena pravidla občanského soužití, ohrožen život, zdraví a majetek druhých osob.
 4. Je zakázáno:
  volné pobíhání hospodářského zvířectva a psů po veřejných prostranstvích.
 5. V zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a klidného občanského soužití je chovatel (vlastník) psa povinen:
  1. udržovat psa v čistotě,
  2. na veřejných místech a v souvislé zástavbě musí být psi pod dozorem majitele a na vodítku,
  3. v domě a prostorách k němu patřících musí být psi zabezpečeni tak, aby neohrozili život, zdraví nebo majetek osob do těchto míst přicházejících. Psi se mohou volně pohybovat jen v prostorách dokonale uzavřených nebo tam, kde k ohrožení dojít nemůže,
  4. dostavit se se psem k povinnému očkování proti vzteklině a k prohlídce při zjevné chorobě,
  5. vlastník zvířete, které poranění způsobilo, je povinen dát jej prohlédnout úředním veterinářem a řídit se jeho pokyny. Náklady prohlídky hradí vlastník. Za škodu zvířetem způsobenou odpovídá jeho vlastník ve smyslu občanského zákoníku.

Článek 10
INSTALOVÁNÍ TRANSPARENTU, REKLAMNÍCH TABULÍ, PANELU A VYVĚŠOVÁNÍ PLAKÁTU

 1. Stálá informační, reklamní a propagační zařízení mohou organizace a občané instalovat na veřejných prostranstvích jen na základě povolení Obecního úřadu v Úherčicích.
 2. Vyvěšovat nebo vylepovat plakáty na veřejných prostranstvích je dovoleno pouze na plochách k tomu určených t. j. vývěsní tabule u autobusové zastávky.

Článek 11
VÝKLADNÍ SKŘÍNĚ - JEJICH ÚPRAVA A PÉČE O ČISTOTU

Uživatelé obchodních a provozních místností na celém území obce mají povinnost soustavně pečovat o úpravu a čistotu výkladních skříní a to i těch, kde t.č. neprovozují obchodní činnost.

Článek 12
PŘEKOPY CHODNÍKU, VOZOVEK A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Právnické a fyzické osoby mohou provádět překopy chodníků, vozovek i veřejného prostranství jen na základě povolení Obecního úřadu v Úherčicích a v souladu s vyhláškou o místních poplatcích.

Článek 13
VLIV DALŠÍCH ČINNOSTÍ NA ČISTOTU A VEŘEJNÝ POŘÁDEK V OBCI

 1. Obhospodařování zemědělských pozemků na území obce musí být prováděno tak, aby nepoškozovalo životní prostředí obce a zbytečně neobtěžovalo pachem či hlukem obyvatele přilehlých objektů.
  Zejména je nutno:
  1. Při hnojení pozemků dodržovat opatření na omezení obtěžování pachem vůči okolí a to včasným zaoráním event. respektování odstupových vzdáleností od přilehlé zástavby,
  2. dbát na to, aby při provádění ochrany rostlin postřikovými prostředky nebyla zasažena veřejná prostranství a sousední pozemky.
 2. Dále je v obci zakázáno:
  1. nadměrným hlukem (křikem, hlasitě provozovanou hudbou či hlukem nářadí a strojů) obtěžovat obyvatele obce v době nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 hod.,
  2. obtěžovat o svátcích obyvatele provozováním nadměrně hlučných činností (např. řezání na motorové pile, hoblovce, používání pneumatických nástrojů apod.).

Článek 14
DERATIZACE, DEZINSEKCE A DEZINFEKCE

Velkoplošná deratizace, dezinsekce a dezinfekce je prováděna pověřenou organizací nebo podnikatelem a to za úhradu. Vlastníci (správci, uživatelé) domů jsou povinni umožnit provedení deratizace ve svých domech podle pokynů orgánů hygienické služby, veterinární služby a obecního úřadu.

Článek 15
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vlastník domu je povinen zajistit přesné a čitelné označení domu číslem popisným v souladu s vyhláškou č. 97/61 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.
 2. Opatření na ochranu čistoty ovzduší stanoví zvláštní předpisy.
 3. Porušování ustanovení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek ve smyslu ustanovení zákona č. 200/90 Sb. pokud nepůjde o trestný čin nebo správní delikt postižitelný podle zvl. práv. předpisů.
 4. Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší obecně závaznou vyhlášku, může obecní rada uložit pokutu do výše 100.000,- Kč podle § 50 zák. č. 367/90 Sb.
 5. Vedle orgánů příslušných pro projednávání přestupků podle zákona jsou ke stíhání přestupků a ukládání blokových pokut podle této vyhlášky oprávněny orgány obecního úřadu.
 6. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. února 1995.