VYHLÁŠKA č. 1/02 obce ÚHERČICE
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecní zastupitelstvo obce Úherčice se usneslo dne 11. 12. 2002 vydat podle § 15 zákona č. 565/90b., o místních poplatcích v platném znění a v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst.1 písm.f zákona č. 367/90 Sb., o obcích v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obec Úherčice vybírá tyto poplatky:
 1. poplatek ze psů
 2. poplatek za užívání veřejného prostranství

Oddíl II.
POPLATEK ZE PSŮ

Článek 2

Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu této obce, a to ze psů starších 6 měsíců.

Článek 3

Sazby poplatků činí ročně:
 1. za 1. psa — 80,- Kč
 2. za každého dalšího psa — 100,- Kč

Splatnost poplatku do 31. března.

Článek 4

Osvobození od poplatku:
 1. Poplatek se neplatí ze psů:
  1. kteří slouží k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých bezmocných a držitelů průkazů ZTP/P (zvlášť těžce postižených s průvodcem) a ti jsou i jejich vlastníky.
  2. se speciálním výcvikem, kteří mají složenou alespoň jednu výkonnostní zkoušku.
  3. kteří jsou v držení členů Dobrovolných veřejných požárních sborů obce.
 2. Požadavek na osvobození od poplatků ze psů je vlastník povinen prokázat obci nejpozději do 31. 1. Toto neplatí v bodě 1c.
 3. Osvobození od poplatků ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 5
Ohlašovací povinnost

 1. Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti t.j. je povinen podat hlášení o skutečnosti, že se stal vlastníkem psa i v případě, že ještě nevznikla poplatková povinnost. Přiznání podává formou přihlášky pro psa na předepsaném tiskopise OÚ. Do 15 dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
 2. Vlastník domu nebo ten, kdo má k domu právo hospodaření, popřípadě jiné užívací právo,je povinen na výzvu obce, obci písemně ohlásit všechny psy v domě chované.

Článek 6
Splatnost poplatku

 1. Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to:
  1. nečiní-li více než 100,- Kč ročně nejpozději do 31. 3. každého roku
  2. činí-li více než 100,- Kč ročně tak ve dvou splátkách, které jsou stejné. Vždy nejpozději do 31. 3. a 15. 6.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby nejméně však 10,- Kč.

Článek 7

Obec vydá vlastníkům psů známky pro psy s vyznačením obce a evidenčního čísla psa. Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známku skutečně nosili. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit obci do 15 dnů.

Oddíl III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 8

 1. Poplatek za užívání veř. prostranství se vybírá za zvláštní užívání veř. prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, reklamních zařízení, umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou místní komunikace, silnice, chodníky, náves a ostatní veřejná prostranství přístupná každému bez omezení.
 3. Poplatek za užívání veř. prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají (nebo mají zájem užívat) veřejné prostranství způsobem, uvedeným v odstavci 1. Užívá-li tutéž část veř. prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 9

Poplatek z veř. prostranství se vybírá počínaje dnem, kdy poplatník oznámí, že veř. prostranství začal užívat do dne, kdy poplatník oznámil obci, že užívání veř. prostranství skončilo, t.j. zařízení bylo odstraněno a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Článek 10

Sazby poplatku činí:
 1. Za použití veř. prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží:
  1. za trvalé umístění roční poplatek za 1 m² (i započatý) — 100,- Kč
  2. za krátkodobé používání na místě k tomu účelu určeném (např. tržiště) na m² (i započatý) a den — 5,- Kč
 2. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení za m² (i započatý) a den — 1,- Kč
 3. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
  1. osobní automobily
   • roční — 500,- Kč
   • měsíční poplatek — 50,- Kč
  2. nákladní automobily
   • roční — 1000,- Kč
   • měsíční poplatek — 100,- Kč
 4. Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu za m² (i započatý) a den — 0,10 Kč
 5. Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu za m² (i započatý) a den — 1,- Kč
 6. V ostatních případech bude sazba činit za m² (i započatý) a den — 1,- Kč

Článek 11
Osvobozeni od poplatku jsou:

 1. uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
 2. invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

Článek 12
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit obci zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník je povinen obci oznámit nejméně 3 dny předem, že bude veř. prostranství užívat. V případě, kdy užívání veř. prostranství nelze předvídat (dovoz uhlí), oznámí tuto skutečnost poplatník obci do 48 hod. od doby, kdy užívání začalo.

Článek 13
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku t.j. platebního výměru. Poplatek je splatný na účet obce.

Oddíl IV.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 14

 1. Vznik a zánik poplatkové povinnosti u poplatků uvedených v oddíle I vyhlášky je poplatník povinen ohlásit a poplatky uhradit obci ve stanovených termínech. U poplatků ze psů nahrazuje toto hlášení přihláška pro psa.
 2. Ohlašovací povinnost splní poplatník buď osobně nebo písemně na adresu obce.

Článek 15

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a) zákona č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek 16

 1. Správu poplatků uvedených v oddíle I této vyhlášky vykonává obec a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona ČNR č.337/92 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Obec může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout na základě písemné žádosti poplatníka.

Článek 17

 1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
 3. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat přiznání poplatku nebo splnit hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit (viz. §47 zák.č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Článek 18

Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích obce Úherčice ze dne 17. ledna 1995.

Článek 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.