VYHLÁŠKA č. 2/2004 obce ÚHERČICE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecní zastupitelstvo obce Úherčice se usneslo dne 26. 5. 2004 vydat podle ust. § 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a v souladu s ust. § 10 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ a ust. § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
PŘEHLED POPLATKŮ

Obec Úherčice vybírá tyto poplatky:

 1. poplatek ze psů
 2. poplatek za užívání veřejného prostranství

Oddíl II.
POPLATEK ZE PSŮ

Článek 2
POJEM DRŽITELÉ

Poplatek ze psů platí držitelé psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu této obce, a to ze psů starších 3 měsíců.

Článek 3
SAZBY POPLATKŮ

Sazby poplatků činí ročně:

 1. za 1. psa — 80,-  Kč
 2. za každého dalšího psa — 100,- Kč

Splatnost poplatku do 31. března.

Článek 4
OSVOBOZENÍ OD POPLATKŮ

 1. Osvobozeni od poplatku jsou všichni poplatníci podle § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích.
 2. Požadavek na osvobození od poplatků ze psů je vlastník povinen prokázat obci nejpozději do 31. 1.
 3. Osvobození od poplatků ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 5
OHLAŠOVACÍ POVINNOST

 1. Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přiznání podává formou přihlášky pro psa na předepsaném tiskopise OÚ. Do 15 dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Článek 6
SPLATNOST POPLATKU

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to:

 1. nečiní-li více než 500,- Kč ročně nejpozději do 31. 3. každého roku
 2. činí-li více než 500,- l;Kč ročně tak ve dvou splátkách, které jsou stejné. Vždy nejpozději do 31. 3. a 15. 6.

Článek 7
EVIDENCE PSŮ

Obec vydá držitelům psů známky pro psy s vyznačením obce a evidenčního čísla psa. Známka je nepřenosná na jiného psa.

Oddíl III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 8
POJEM VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

 1. Poplatek za užívání veř. prostranství se vybírá za zvláštní užívání veř. prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, reklamních zařízení, umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou místní komunikace, silnice, chodníky a návsi v katastru obce.
 3. Poplatek za užívání veř. prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají (nebo mají zájem užívat) veřejné prostranství způsobem, uvedeným v odstavci 1. Užívá-li tutéž část veř. prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 9
OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Poplatník je povinen oznámit obci zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 10
SAZBY POPLATKU

Sazby poplatku činí:
 1. Za použití veř. prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží:
  1. za trvalé umístění roční poplatek za 1 m² (i započatý) — 100,- Kč
  2. za krátkodobé používání na místě k tomu účelu určeném (např. tržiště) na m²(i započatý) a den — 5,- Kč
 2. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení za m² (i započatý) a den (i započatý) — 1,- Kč
 3. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
  1. osobní automobily
   • roční — 500,- Kč
   • měsíční poplatek — 50,- Kč
  2. nákladní automobily
   • roční — 1000,- Kč
   • měsíční poplatek — 100,- Kč
 4. Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu za m² (i započatý) a den — 5,- Kč
 5. Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu za m² (i započatý) a den — 1,- Kč
 6. V ostatních případech bude sazba činit za m² (i započatý) a den — 1,- Kč

Článek 11
OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Osvobozeni od poplatku jsou:

 1. uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
 2. invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

Článek 12
SPLATNOST POPLATKU

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku t.j. platebního výměru. Poplatek je splatný na účet obce.

Oddíl IV.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 13
VZNIK A ZÁNIK POPLAT. POVINNOSTI

 1. Vznik a zánik poplatkové povinnosti u poplatků uvedených v oddíle I vyhlášky je poplatník povinen ohlásit a poplatky uhradit obci ve stanovených termínech. U poplatků ze psů nahrazuje toto hlášení přihláška pro psa.
 2. Ohlašovací povinnost splní poplatník buď osobně nebo písemně na adresu obce.

Článek 14
NEDOPLATKY

Pokuty se ukládají dle § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb.

Článek 15
SNÍŽENÍ A PROMINUTÍ POPLATKŮ

 1. Správu poplatků uvedených v oddíle I této vyhlášky vykonává obecní úřad a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona ČNR č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Obecní úřad může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout na základě písemné žádosti poplatníka.

Článek 16
LHŮTY NA VYMĚŘENÍ POPLATKU

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 17
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích obce Úherčice ze dne 1. 1. 2004.

Článek 18
NABYTÍ ÚČINNOSTI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. 6. 2004.