OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ÚHERČICE Č. 3/2004, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo obce Úherčice se usneslo dne 19. 8. 2004 vydat podle ust. § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
PŘEHLED POPLATKŮ

Obec Úherčice vybírá tyto poplatky:

 1. poplatek ze psů
 2. poplatek za užívání veřejného prostranství

Oddíl II.
POPLATEK ZE PSŮ

Článek 2
POJEM POPLATNík

Poplatek ze psů platí držitelé psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce Úherčice (dále jen „obec“), a to ze psů starších 3 měsíců.

Článek 3
SAZBY POPLATKŮ

Sazby poplatků činí ročně:

 1. za 1. psa 80,- Kč
 2. za každého dalšího psa 100,- Kč

Článek 4
OSVOBOZENÍ OD POPLATKŮ

 1. Osvobozeni od poplatku jsou všichni poplatníci podle § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích: osoba nevidomá, bezmocná podle § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, na příklad zákon myslivosti.
 2. Požadavek na osvobození od poplatků ze psů je držitel povinen prokázat obci nejpozději do 31. 1.
 3. Osvobození od poplatků ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 5
OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů starších třech měsíců do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přiznání podává formou přihlášky pro psa na předepsaném tiskopise obecního úřadu. Do 15 dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Článek 6
splatnost

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to:

 1. nečiní-li více než 500,- Kč ročně nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku
 2. činí-li více než 500,- Kč ročně tak ve dvou splátkách, které jsou stejné. Vždy nejpozději do 31. 3. a 15. 6.

Článek 7
EVIDENCE PSŮ

Obec vydá držitelům psů známky pro psy s vyznačením obce a evidenčního čísla psa. Známka je nepřenosná na jiného psa.

Oddíl III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 8

 1. Poplatek za užívání veř. prostranství se vybírá za zvláštní užívání veř. prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce.
 2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou místní komunikace, silnice, chodníky a návsi v katastru obce dle přílohy (katastrální mapa)
 3. Poplatek za užívání veř. prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem, uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“). Užívá-li tutéž část veř. prostranství několik poplatníků společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 9
OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Poplatník je povinen oznámit obci zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 10
SAZBY POPLATKU

 1. Za použití veř. prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží:
  1. roční paušál za každý i započatý m² — 100 Kč
  2. za každý i započatý m² a den — 5 Kč
 2. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení za každý i započatý m² a den — 1 Kč
 3. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
  1. osobní automobily
   • roční paušál částka — 500 Kč
   • měsíční paušál částka — 50 Kč
  2. nákladní automobily
   • roční paušál částka — 1000 Kč
   • měsíční paušál částka — 100 Kč
 4. Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu za každý i započatý m² a den — 5 Kč
 5. Za použití veřejného prostranství na skládky mimo stavební materiál uhlí) za každý i započatý m² a den — 1 Kč
 6. V případě užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce bude sazba činit za každý i započtý m² a den — 1 Kč

Článek 11
OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Osvobozeni od poplatku jsou:

 1. uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
 2. osoby zdravotně postižené, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

Článek 12
SPLATNOST POPLATKU

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku tj. platebního výměru. Poplatek je splatný na účet obce.

Oddíl IV.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 13
VZNIK A ZÁNIK POPLATKOvé POVINNOSTI

 1. Vznik a zánik poplatkové povinnosti u poplatků uvedených v oddíle I vyhlášky je poplatník povinen ohlásit a poplatky uhradit obci ve stanovených termínech. U poplatků ze psů nahrazuje toto hlášení přihláška pro psa.
 2. Ohlašovací povinnost splní poplatník buď osobně nebo písemně na adresu obce.

Článek 14
SANKCE

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zák. č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 15
Správa POPLATKŮ

 1. Správu poplatků uvedených v oddíle I této vyhlášky vykonává obecní úřad Úherčice a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
 2. Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Článek 16
LHŮTY NA VYMĚŘENÍ POPLATKU

 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 17
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Úherčice č. 2/2004, o místních poplatcích ze dne 26. 5. 2004.

Článek 18
NABYTÍ ÚČINNOSTI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 9. 2004.