Obecně závazná vyhláška obce Úherčice č. 4/2004, O místním poplatku za provoz systému shroMAŽĎOVÁNÍ, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Úherčice se usneslo dne 19. 8. 2004 vydat podle ust. § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
správce poplatku

Správu poplatku vykonává obecní úřad Úherčice (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2
Poplatník

Poplatek platí

 1. fyzická osoba, která má v obci Úherčice (dále jen „obec“) trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3
sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a písm. b) této vyhlášky činí 400 Kč a je tvořena:
  1. z částky 150, - Kč za kalendářní rok
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
 2. Skutečné náklady činily v roce 2003 32.201,- Kč a byly rozúčtovány takto:
  32.201 : 122 (počet poplatníků) = 264,- Kč (náklad na 1 osobu)
 3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 4
úlevy od poplatku

 1. Úleva ve výši 50 % poplatku bude poskytnuta:
  1. osobám starším 80 let
  2. dětem do 6 let
 2. Vznik nároku na úlevy od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na úlevy. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na úlevy.

Článek 5
splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku nebo
 2. ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Článek 6
ohlašovací povinnost

 1. Poplatník podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník podle článku 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Článek 7
ustanovení společná a závěrečná

Nebude-li poplatek zaplacen v čas nebo ve správné výši, vyměří obec vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Článek 8

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9

 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužná poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10

Obec, která poplatky spravuje, může z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Článek 11
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Úherčice č. 1/2001, o poplatku za komunální odpad, ze dne 20. 12. 2001.

Článek 12
nabytí účinnosti

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 5. 9. 2004.