Obecně závazná vyhláška obce Úherčice č. 2/2006, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa

Zastupitelstvo obce Úherčice schválilo v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a d), § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dne 4. 12. 2006 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa.

Článek I
Úvodní ustanovení

Účelem této obecně závazné vyhlášky je zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví fyzických osob pohybujících se na území obce a rovněž zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

Článek II
Vymezení pojmů

  1. Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání.
  2. Držitelem psa se rozumí jeho majitel, chovatel nebo i jiná osoba ovládající psa, která se s ním v daném okamžiku pohybuje nebo nalézá na veřejném prostranství.

Článek III
Vymezení povinnosti držitele psa

Každý držitel psa je povinen ho na veřejných prostranstvích zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví fyzických osob nacházejících se s ním na veřejných prostranstvích (např. držení psa na vodítku, volný pohyb psa jen s náhubkem).
Výše uvedená povinnost neplatí pro tato prostranství obce:

  1. louka u obecního lesa na Obíckách
  2. cesta ze Zdechovic směrem ke Kostelci (mimo obytnou zástavbu) v čase od 4.00 hodin do 24.00 hodin.

Článek IV
Sankce

Porušení povinnosti stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška obce Úherčice nabývá účinnosti dnem 20. prosince 2006 (15. den po dni vyhlášení).

Títmo ustanovením se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 25. 1. 2003.