Obecně závazná vyhláška obce Úherčice č. 1/2008, O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Úherčice se usneslo dne 31. ledna 2008 vydat podle ust. § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, která doplňuje obecně závaznou vyhlášku Obce Úherčice č. 4/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:

Znění článku 3 se nahrazuje tímto zněním:

sazba poplatku

  1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a písm. b) této vyhlášky činí 400 Kč a je tvořena:
    1. z částky 150 Kč za kalendářní rok
    2. z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
  2. Skutečné náklady činily v roce 2007 51 072 Kč a byly rozúčtovány takto:
    51 072 : 128 (počet poplatníků) = 399 Kč (náklad na 1 osobu)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 19. února 2008.

Karel Vondra
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:4. února 2008
Sejmuto:19. února 2008