Obecně závazná vyhláška obce Úherčice č. 1/2009, O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce Ú­her­či­ce se u­sne­slo dne 22. led­na 2009 vy­dat po­dle ust. § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o míst­ních po­plat­cích, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů a v sou­la­du s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o ob­cích (o­bec­ní zří­ze­ní), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, tu­to o­bec­ně zá­vaz­nou vy­hláš­ku, kte­rá do­pl­ňu­je o­bec­ně zá­vaz­nou vy­hláš­ku Ob­ce Ú­her­či­ce č. 4/2004, o míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů tak­to:

Zně­ní člán­ku 3 se na­hra­zu­je tím­to zně­ním:

saz­ba po­plat­ku

  1. Saz­ba po­plat­ku pro fy­zic­kou o­so­bu po­dle čl. 2 písm. a) a písm. b) té­to vy­hláš­ky či­ní 300 Kč a je tvo­ře­na:
    1. z část­ky 150 Kč za ka­len­dář­ní rok
    2. z část­ky 150 Kč za ka­len­dář­ní rok. Ta­to část­ka je sta­no­ve­na po­dle sku­teč­ných ná­kla­dů ob­ce před­cho­zí­ho ro­ku na sběr a svoz ne­tří­dě­né­ho ko­mu­nál­ní­ho od­pa­du.
  2. Sku­teč­né ná­kla­dy či­ni­ly v ro­ce 2008 57 948 Kč a by­ly roz­ú­čto­vá­ny tak­to:
    57 948 : 132 (po­čet po­plat­ní­ků) = 439 Kč (ná­klad na 1 o­so­bu)

Zru­šu­je se O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2007, O míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů, ze dne 20. 3. 2007 a O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2008, O míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů, ze dne 31. 1. 2008.

Ta­to vy­hláš­ka na­bý­vá ú­čin­no­sti dne 20. ú­no­ra 2009.

Ka­rel Von­dra
mí­sto­sta­ros­ta
Ja­na Pí­sa­řo­vá
sta­rost­ka
Vy­vě­še­no:5. ú­no­ra 2009
Sej­mu­to:20. ú­no­ra 2009