O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2011, kte­rou se sta­no­vu­je ú­hra­da vod­né­ho ve dvou­slož­ko­vé for­mě

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce Ú­her­či­ce se na svém za­se­dá­ní dne 16. květ­na 2011 u­sne­se­ním č. 2/2011 u­sne­s­lo vy­dat na zá­kla­dě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zá­ko­na č. 274/2001 Sb., o vo­do­vo­dech a ka­na­li­za­cích pro ve­řej­nou po­tře­bu a o změ­ně ně­kte­rých zá­ko­nů (zá­kon o vo­do­vo­dech a ka­na­li­za­cích), ve zně­ní po­zděj­ších před­pi­sů, § 10 odst. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zá­ko­na č. 128/2000 Sb., o ob­cích (o­bec­ní zří­zení), ve zně­ní po­zděj­ších před­pi­sů, tu­to o­bec­ně zá­vaz­nou vy­hlá­š­ku:

Článek 1
Stanovení úhrady vodného ve dvousložkové formě

Ke dni ú­čin­no­s­ti té­to o­bec­ně zá­vaz­né vy­hláš­ky se na ú­ze­mí ob­ce sta­no­ví ú­hra­da vod­né­ho ve dvou­slož­ko­vé for­mě, § 20 odst. 3 zá­ko­na č. 274/2001 Sb., o vo­do­vo­dech a ka­na­li­za­cích pro ve­řej­nou po­tře­bu a o změ­ně ně­kte­rých zá­ko­nů (zá­kon o vo­do­vo­dech a ka­na­li­za­cích), ve zně­ní po­zděj­ších před­pi­sů.

Článek 2
Stanovení druhu pevné složky

Pev­ná slož­ka vod­né­ho se sta­no-ví po­dle ka­pa­ci­ty vo­do­mě­ru, § 32 odst. 1 písm. a) vy­hlá­š­ky č. 428/2001 Sb., kte­rou se pro­vá­dí zákon č. 274/2001 Sb., o vo­do­vo­dech a ka­na­li­za­cích.

Článek 3
Účinnost

Ta­to o­bec­ně zá­vaz­ná vy­hlá­š­ka na­bý­vá ú­čin­no­s­ti dne 10. čer­vna 2011.

Ji­ři­na Bo­ch­ní­č­ko­vá
mí­sto­sta­ros­tka
Pa­vel Ho­rák
sta­ro­s­ta
Vy­vě­še­no na ú­řed­ních des­kách ob­ce dne: 27. květ­na 2011
Sej­mu­to z ú­řed­ních de­sek ob­ce dne: 10. čer­vna 2011