O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 3/2011 o mí­st­ních po­plat­cích

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce Ú­her­či­ce se na svém za­se­dá­ní dne 16. květ­na 2011 u­sne­se­ním č. 2/2011 u­sne­slo vy­dat na zá­k­la­dě § 14 odst. 2 zá­ko­na č. 565/1990 Sb., o mí­s­t­ních po­plat­cích, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů a v sou­la­du s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zá­ko­na č. 128/2000 Sb., o ob­cích (o­bec­ní zří­ze­ní), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, tu­to o­bec­ně zá­vaz­nou vy­hláš­ku:

Oddíl I
Základní ustanovení

Článek 1
Přehled poplatků

O­bec Ú­her­či­ce vy­bí­rá ty­to po­plat­ky:

 1. po­pla­tek ze psů
 2. po­pla­tek za u­ží­vá­ní ve­řej­né­ho pro­stran­ství

Oddíl II
Poplatek ze psů

Článek 2
Pojem poplatník

Po­pla­tek ze psů pla­tí dr­ži­te­lé psů, kte­ří ma­jí tr­va­lý po­byt ne­bo síd­lo v ú­zem­ním ob­vo­du ob­ce Ú­her­či­ce (dá­le jen „o­bec“), a to ze psů star­ších 3 mě­sí­ců.

Článek 3
Sazby poplatků

Saz­by po­plat­ků či­ní roč­ně:

 1. za prv­ní­ho psa 80,– 
 2. za kaž­dé­ho dal­ší­ho psa 100,– 

Článek 4
Osvobození od poplatků

 1. O­svo­bo­ze­ni od po­plat­ku jsou všich­ni po­plat­ní­ci po­dle § 2 odst. 2 zá­ko­na č. 565/1990 Sb., o míst­ních po­plat­cích: o­so­ba ne­vi­do­má, bez­moc­ná a o­so­ba s těž­kým zdra­vot­ním po­sti­že­ním, kte­ré byl při­znán III. stu­peň mi­mo­řád­ných vý­hod po­dle zvlášt­ní­ho práv­ní­ho před­pi­su, o­so­ba pro­vá­dě­jí­cí vý­cvik psů ur­če­ných k do­pro­vo­du těch­to o­sob, o­so­ba pro­vo­zu­jí­cí ú­tu­lek zří­ze­ný ob­cí pro ztra­ce­né ne­bo o-puš­tě­né psy ne­bo o­so­ba, kte­ré sta­no­ví po­vin­nost dr­že­ní a po­u­ží­vá­ní psa zvlášt­ní práv­ní před­pis (na­pří­k­lad zá­kon o my­sli­vo­s­ti).
 2. Po­ža­da­vek na o­svo­bo-ze­ní od po­plat­ku ze psů je dr­ži­tel po­vi­nen pro­ká­zat ob­ci nej­poz­dě­ji do 31. led­na.
 3. O­svo­bo­ze­ní od po­plat­ku ze psů za­ni-ká, za­ni­k­ne-li dů­vod o­svo­bo­ze­ní.

Článek 5
Ohlašovací povinnost

Dr­ži­tel psa je po­vi­nen po­dat při­zná­ní k po­plat­ku ze psů star­ších třech mě­sí­ců do 15 dnů o­de dne vzni­ku po­plat­ko­vé po­vin­no­s­ti. Při­zná­ní po­dá­vá for­mou při­hláš­ky pro psa na pře­de­psa­ném ti­s­ko­pi­se o­bec­ní­ho ú­řa­du. Do 15 dnů je též po­vi­nen o­zná­mit kaž­dou sku­teč­nost, kte­rá má vliv na vý­ši po­plat­ku.

Článek 6
Splatnost poplatku

Dr­ži­tel psa je po­vi­nen za­pla­tit po­pla­tek bez vy­mě­ře­ní pře­dem a to:

 1. ne­či­ní-li ví­ce než 500,–  roč­ně nej­poz­dě­ji do 30. 6. pří­sluš­né­ho ka­len­dář­ní­ho ro­ku
 2. či­ní-li ví­ce než 500,–  roč­ně tak ve dvou splát­kách, kte­ré jsou stej­né. Vždy nej­poz­dě­ji do 30. 6. a do 30. 9.

Článek 7
Evidence psů

O­bec vy­dá dr­ži­te­lům psů znám­ky pro psy s vy­zna­če­ním ob­ce a e­vi­den­ční­ho čís­la psa. Znám­ka je ne­pře­nos­ná na ji­né­ho psa.

Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 8
Předmět poplatku a poplatník

 1. Po­pla­tek za u­ží­vá­ní ve­řej­né­ho pro­stran­ství se vy­bí­rá za zvlášt­ní u­ží­vá­ní ve­řej­né­ho pro­stran­ství, kte­rým se ro­zu­mí u­mís­tě­ní za­ří­ze­ní slou­ží­cích k po­sky­to­vá­ní slu­žeb, u­mí­stě­ní sklá­dek, vy­hra­ze­ní tr­va­lé­ho par­ko­va­cí­ho mí­sta, u­ží­vá­ní to­ho­to pro­stran­ství pro kul­tur­ní a spor­to­v­ní ak­ce.
 2. Ve­řej­ným pro­stran­stvím po­dle té­to vy­hláš­ky jsou míst­ní ko­mu­ni­ka­ce, sil­ni­ce, chod­ní­ky a náv­si v ka­ta­s­t­ru ob­ce dle pří­lo­hy (ka­ta­s­trál­ní ma­pa).
 3. Po­pla­tek za u­ží­vá­ní ve­řej­né­ho pro­stran­ství pla­tí fy­zic­ké i práv­nic­ké o­so­by, kte­ré u­ží­va­jí ve­řej­né pro­stran­ství způ­so­bem, u­ve­de­ným v od­stav­ci 1 (dá­le jen „po­plat­ník“). U­ží­vá-li tu­též část ve­řej­né­ho pro­stran­ství ně­ko­lik po­plat­ní­ků spo­leč­ně, od­po­ví­da­jí za za­pla­ce­ní ce­lé­ho po­plat­ku spo­leč­ně a ne­roz­díl­ně. O­bec mů­že u­lo­žit za­pla­ce­ní po­plat­ku kte­ré­mu­ko­liv z nich.

Článek 9
Ohlašovací povinnost

Po­plat­ník je po­vi­nen o­zná­mit ob­ci zvlášt­ní u­ží­vá­ní ve­řej­né­ho pro­stran­ství nej­poz­dě­ji v den vzni­ku po­plat­ko­vé po­vin­no­s­ti.

Článek 10
Sazby poplatku

 1. Za po­u­ži­tí ve­řej­né­ho pro­stran­ství k u­mí­stě­ní stán­ků, pul­tů, ki­o­s­ků k pro­dej­ním ú­če­lům včet­ně ma­ni­pu­lač­ní­ho pro­sto­ru, sklá­dek zbo­ží a vy­sta­ve­né­ho zbo­ží:

  1. roč­ní pau­šál za kaž­dý i za­po­ča­tý m² 100,– 
  2. za kaž­dý i za­po­ča­tý m² a den 5,– 
 2. Za po­u­ži­tí ve­řej­né­ho pro­stran­ství k u­mí­stě­ní sta­veb­ních za­ří­ze­ní za kaž­dý i za­po­ča­tý m² a den 1,– 
 3. Za vy­hra­ze­ní tr­va­lé­ho par­ko­va­cí­ho mís­ta:

  1. o­sob­ní au­to­mo­bi­ly

   • roč­ní pau­šál část­ka 500,– 
   • mě­síč­ní pau­šál část­ka 50,– 
  2. ná­klad­ní au­to­mo­bi­ly

   • roč­ní pau­šál část­ka 1000,– 
   • mě­síč­ní pau­šál část­ka 100,– 
 4. Za po­u­ži­tí ve­řej­né­ho pro­stran­ství k u­mís­tě­ní sklád­ky sta­veb­ní­ho ma­te­ri­á­lu při stav­bě o­byt­né­ho do­mu za kaž­dý i za­po­ča­tý m² a den 5,– 
 5. Za po­u­ži­tí ve­řej­né­ho pro­stran­ství na sklád­ky mi­mo sta­veb­ní ma­te­ri­ál (např. dří­ví, uh­lí) za kaž­dý i za­po­ča­tý m² a den 1,– 
 6. V pří­pa­dě u­ží­vá­ní pro­stran­ství pro kul­tur­ní a spor­to­v­ní ak­ce bu­de saz­ba či­nit za kaž­dý i za­po­ča­tý m² a den 1,– 

Článek 11
Osvobození od poplatku

O­svo­bo­ze­ni od po­plat­ku jsou:

 1. u­ži­va­te­lé to­ho­to pro­stran­ství, kte­ří zde po­řá­da­jí ak­ce bez vstup­né­ho ne­bo je­jichž vý­tě­žek je ur­čen na cha­ri­ta­ti­v­ní a ve­řej­ně pro­spěš­né ú­če­ly
 2. o­so­by zdra­vot­ně po­sti­že­né, kte­rým by­lo vy­hra­ze­no tr­va­lé par­ko­va­cí mís­to na ve­řej­ném pro­stran­ství.

Článek 12
Splatnost poplatku

Po­pla­tek je splat­ný do 15 dnů o­de dne do­ru­če­ní roz­ho­d­nu­tí o vy­mě­ře­ní po­plat­ku tj. pla­teb­ní­ho vý­mě­ru. Po­pla­tek je splat­ný na ú­čet ob­ce.

Oddíl IV
Ustanovení společná a závěrečná

Článek 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Vznik a zá­nik po­plat­ko­vé po­vin­nos­ti u po­plat­ků u­ve­de­ných v od­dí­le I vy­hláš­ky je po­plat­ník po­vi­nen o­hlá­sit a po­plat­ky u­hra­dit ob­ci ve sta­no­ve­ných ter­mí­nech. U po­plat­ků ze psů na­hra­zu­je to­to hlá­še­ní při­hláš­ka pro psa.
 2. O­hla­šo­va­cí po­vin­nost spl­ní po­plat­ník buď o­sob­ně ne­bo pí­sem­ně na a­dre­su ob­ce.

Článek 14
Sankce

Ne­bu­dou-li po­plat­ky za­pla­ce­ny (od­ve­de­ny) včas ne­bo ve správ­né vý­ši, vy­mě­ří o­bec po­pla­tek pla­teb­ním vý­mě­rem a mů­že zvý­šit včas ne­za­pla­ce­né (ne­od­ve­de­né) po­plat­ky až na troj­ná­so­bek. Vy­mě­ře­né po­plat­ky se za­o­krou­hlu­jí na ce­lé ko­ru­ny na­ho­ru.

Článek 15
Správa poplatků

 1. Sprá­vu po­plat­ků u­ve­de­ných v od­dí­le I té­to vy­hláš­ky vy­ko­ná­vá o­bec­ní ú­řad Ú­her­či­ce a při ří­ze­ní ve vě­cech po­plat­ků se po­stu­pu­je po­dle zá­ko­na č. 280/2009 Sb., da­ňo­vý řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, po­kud zá­kon č. 565/1190 Sb., o míst­ních po­plat­cích, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, ne­sta­no­ví ji­nak.

Článek 16
Zrušovací ustanovení

Zru­šu­je se o­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 3/2004, o míst­ních po­plat­cích ze dne 19. 8. 2004.

Článek 17
Nabytí účinnosti

Ta­to vy­hláš­ka na­bý­vá ú­čin­no­s­ti dnem 10. čer­v­na 2011.

Ji­ři­na Bo­ch­ní­č­ko­vá
mí­sto­sta­ros­tka
Pa­vel Ho­rák
sta­ro­s­ta
Vy­vě­še­no na ú­řed­ních des­kách ob­ce dne: 27. květ­na 2011
Sej­mu­to z ú­řed­ních de­sek ob­ce dne: 10. čer­vna 2011