ZADÁNÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU

Ú H E R Č I C E 

 

 

 

ZADÁNÍ OBSAHUJE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACE, PRO ŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ A PRO STANOVENÍ PODMÍNEK ROZVOJE ÚZEMÍ A OCHRANY JEHO HODNOT.

 

 

 

 

ZPRACOVATEL:   Městský úřad Chrudim

 

DATUM ZPRACOVÁNÍ :         březen  2008

 

Č.j.:       /2008/OÚP

 

 

 

 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

(Po projednání) 

 

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Úherčice   podle § 47 odst. 5)

 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) 

 

 dne .........................., číslo usnesení ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

       

Ing. Karel Vondra                                                        Jana Písařová

   místostarosta                                                            starostka

 

 

 

 

 

 

(razítko - kulaté "Obec") 

 

 

 

 

 

                                                       

 

OBSAH : 

 

a)  požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace

     vydané krajem, případně dalších širších územních vztahů ,

 

b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, 

 

c) požadavky na rozvoj území obce, 

 

d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území ( urbanistickou koncepci  a koncepci

    uspořádání   krajiny),

 

e)  požadavky na řešení veřejné infrastruktury,

 

 1. požadavky na ochranu a  rozvoj hodnot území,

 

 1. požadavky na veřejně prospěšné stavby , veřejně prospěšná opatření a asanace, 

 

 1. další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů ( např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi  a jinými rizikovými přírodními jevy,

 

 1. požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, 

 

 1. požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose, 

 

 1. požadavky na vymezení ploch  a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií,

 

 1. požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem, 

 

 1. požadavky na vyhodnocení  vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování  vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast,

 

 1. případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant, 

 

o)   požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání  

      obsahu jejich  odůvodnění s ohledem  na charakter území a problémy k řešení  včetně  

      měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

 

 

 

 

 

 

 1. požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, případně dalších širších územních vztahů ,

 

Jedná se o správní území obce Úherčice  , které sestává ze dvou místních částí – Úherčice a Zdechovice v jednom k.ú. Úherčice.

Správní  hranice obce sousedí se správními hranicemi obcí Heřmanův  Městec, Morašice, Vápenný Podol a Kostelec u Heřmanova Městce.

S okolními obcemi  je spojována pouze komunikačně  krajinnou zónou a ani v návrhovém období není počítáno s významným propojováním s touto obcí.

Z politiky územního rozvoje nevyplývají žádné konkrétní úkoly pro řešené území. 

Návrh  ÚPN VÚC  Pardubického kraje neklade bezprostředně na území obce žádné zásadní  požadavky.

 V obci nejsou žádné lokality evidované dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Je třeba rovněž řešit ochranu ovzduší, vod  a zneškodňování TDO.

Jeho řešené území zahrnuje celé správní území obce – k.ú. Úherčice. 

Zpracování územního plánu je důležitým krokem k obnově obce. ÚP má za úkol zhodnotit obec jako celek , včetně krajiny a stanovit možnosti jejího rozvoje.  

 

b.  požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů,

 

V současné době nejsou prozatím u MěÚ Chrudim ,  jako příslušné obci s rozšířenou působností k dispozici  žádné  územně analytické podklady.

Pro obec Úherčice  byly vypracovány Průzkumy a rozbory  k ÚP Úherčice  . Součástí P+R je výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí. Tento výkres limitů využití území doplněný dále o další problematiku vyplývající rovněž z US Úherčice  z r. 1999  a z vlastností území dle zákona č. 183/2006 sb., je součástí tohoto návrhu zadání ÚP Úherčice.

V řešeném území se bude vycházet z řešení  US  Úherčice,    včetně řešení lokálního ÚSES, který bude navázán na vymezení regionálního a nadregionálního  ÚSES.

Další podklady zabezpečené obcí je třeba jednotlivě posoudit projektantem a vhodné závěry těchto podkladů převzít. 

Z vývoje počtu obyvatel za posledních 15 let je patrná stabilizace počtu obyvatel. Stabilizaci obyvatel a rozvoj obce bude třeba podpořit novými rozvojovými plochami. Proto je jedním z hlavních cílů a úkolů územního plánu stanovení dostatečného a odůvodněného množství nových dostupných ploch pro rozvoj obytné zástavby a udržení, resp. Zvýšení příležitostí pro zaměstnání. 

 

c.  požadavky na rozvoj území obce,

 

Obec  Úherčice  leží  v  jihozápadní   části  okresu Chrudim   8,5 km od okresního města v Pardubickém kraji. Úherčice  jsou stará obec spádově příslušná do Heřmanova Městce. Nejstarší zástavba v obci je představována zemědělskými usedlostmi,  v obou místních částech obce, které už v současné době nedisponují příslušným výrobním zázemím – sady, louky, pole. Novější obytná zástavba je pak tvořena izolovanými rodinnými domy, které jsou umístěny zejména podél silnice II/341. Vzhledem k velikosti obce zde nevzniklo  výraznější centrum občanského vybavení.

Obec  Úherčice   je samosprávnou obcí náležející do území obce s rozšířenou  působností – města  Chrudimi.

Navržená koncepce řešení ÚP bude vycházet  z  vyhodnocení  a  rozboru   stávajících   podmínek  vsi,  která nebude  mít  ani  v budoucnu předpoklady pro výrazný nárůst obyvatelstva.

Snahou  ÚP bude  řešit  jednotlivé  rozvržení  ploch  tak,aby  odpovídalo urbanistickým zásadám  a koncepci venkovského osídlení.

 

Bytová výstavba –individuální , soustředěná 

Pro individuální bytovou výstavbu budou převzaty rozvojové plochy dle stávající US- Úherčice  doplněné o relevantní (nenarušení urbanistické koncepce) aktuální zájmy vlastníků pozemků na stavbu rodinných domků a o další vhodné plochy. Bytové domy se v řešeném území nebudou navrhovat.

 

 

Rekreační výstavba 

V rámci ploch bydlení bude možno provést změnu užívání na rekreační chalupu.

 

Zemědělství a lesnictví 

Případný rozvoj stávajících zemědělských provozů je možný jen za předpokladu neovlivňování vlastníků sousedních nemovitostí hlukem a zápachem. U stávajících zemědělských  provozů bude umožněno alternativní využití pro drobnou výrobu.

 

Výroba 

Budou navrženy rozvojové plochy pro drobnou výrobu . 

Drobnou řemeslnou výrobu umožnit i v plochách, kde nebude v rozporu s hlavním způsobem využití plochy. 

V obci nedochází ke kolizi jednotlivých funkčních ploch – bydlení, rekreace, občanské vybavenosti. Zemědělská výroba je  v současné době v obci zastoupena pouze rostlinnou výrobou

Hygienické  závady  v území v současné době jsou především hluk a prach z nákladní dopravy po silnici II/341 a exhalace z domovních topenišť na pevná paliva..

Je třeba využít stávajících urbanistických a přírodních podmínek pro další rozvoj obce. 

Řešeným územím obce prochází RBK 26, který prochází  malým cípem severovýchodní části řešeného území.

V zájmovém území se nenachází  chráněná území  evidované dle zákona  o ochraně přírody a krajiny ani evidovaný  VKP.

 

 

 1. požadavky na plošné a prostorové uspořádání území ( urbanistickou koncepci  a koncepci uspořádání krajiny),

 

        Urbanistická koncepce .

Hlavním cílem rozvoje území je stabilizace a rozvoj funkce bydlení a podnikání za předpokladu ekologické stability, zlepšení dopravního a technického vybavení území. 

Úkolem územního plánu je koordinovat všechny složky území. 

Struktura ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulativy jsou ponechány na návrhu zpracovatele avšak s ohledem na vyhlášku č. 501/2006 sb. Specifické plochy s rozdílným způsobem využití musí zahrnovat kompletně celé řešené území ( bez ploch územních rezerv). 

 

       Koncepce uspořádání krajiny .

Navrhnout rozčlenění bloků zemědělských pozemků travnatými mezemi, zřízení souvislých pásů luk podél potoků a zatravněných protierozních pásů.  Navrhnout rozšíření lesních ploch na chudší zemědělskou půdu a v plochách nevhodných k zemědělskému obdělávání.

 

 

 ÚP bude z hlediska koncepce uspořádání krajiny řešit :

      e.  požadavky na řešení veřejné infrastruktury,

 

 

Komunikační řešení  zůstává bez větších  změn.

 

Obecné požadavky na řešení koncepce dopravy : 

Respektovat ochranná pásma dopravních staveb s ohledem na navrhovanou zástavbu 

Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí 

Nové křižovatky navrhovat v místech s dostatečnými rozhledovými poměry 

Nové křižovatky navrhovat s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací 

 

Širší vztahy : 

Z hlediska dopravy se obec Úherčice  nachází v blízkosti  silnice I/17, která prochází severně od řešeného území Heřmanovým Městcem a na ní je napojena silnice II/341, která prochází řešeným územím a na jihu končí

 

Silniční doprava 

Silniční doprava má pro obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Stávající silnice II/341 na severu vychází ze silnice I/17 a na jihu končí v Hrbokově na silnici II/340 Chrudim – Seč. Tato trasa slouží hlavně pro rekreační dopravu Pardubice – Seč a pro nákladní dopravu ze silnice I/17 do Cementárny Prachovice. Intenzita se pohybuje cca do 4000 voz./24 hod. Tímto provozem je dotčena stávající zástavba podél silnice, ostatní  zástavba obou částí obce leží v dostatečné vzdálenosti od této silnice a není negativně dopravou na ní ovlivněna. Obchvat silnice není v současné době reálný a zhoršil by poměry v jedné nebo druhé místní části obce.  Trasa silnice II/341 tedy zůstane  i nadále ve stejné  trase, bude ji však v některých místech třeba šířkově upravit.

Silnice bude upravována  v dnešní trase s odstraňováním bodových  dopravních závad.

Komunikace mimo zastavěné území bude v kategorii s 7,5/60 a v zastavěném území pak MO 8/50. 

 

Místní  a účelové komunikace :

Hlavní komunikací, sloužící dopravní obsluze v obci, je průtah státní silnice II. třídy, který rozděluje obě místní části obce. Na ní se pak napojují místní komunikace, které obsluhují zástavbu. 

V okrajových  částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným povrchem bez chodníků v š. kolem 3 m, vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty.

Budou navrženy místní komunikace pro nově navržené plochy zástavby. 

 

Komunikace pro pěší : 

Pěší doprava je, vzhledem k venkovskému charakteru sídla, výrazně zastoupena a realizuje se v trasách průtahů státní silnice a místních komunikací. 

V ostatním zastavěném území v podmínkách takto malé obce a vzhledem k malé frekvenci motorové dopravy nebude racionální samostatně a detailně řešit problematiku pěší dopravy a pěších komunikací.  

 

Cyklistická doprava : 

Vzhledem k tomu, že se obec nalézá mírně  v členitém terénu a vzhledem k malému plošnému rozsahu sídla, cyklistický provoz nepředstavuje významnou dopravní složku. Větší význam má cyklistický provoz pro propojení se sousedními obcemi.

Vzhledem k minimálnímu dopravnímu zatížení je a bude i nadále pro cyklistický provoz více či méně využívána celá síť místních i účelových komunikací. 

Pro zlepšení vzájemného propojení jednotlivých částí obce je navržena obnova pěší stezky mezi centrem Zdechovic a jižní částí obestavění silnice II/341. 

Pro zpřístupnění území pro narůstající cykloturistiku se předpokládá zapojení do sítě cyklostezek, řešených v rámci širšího území.  

 

 

Parkování a odstavování vozidel  :

Parkování je většinou na soukromých pozemcích, v profilu místních komunikací a na veřejných parkovištích. Více parkovacích stání se v obci nenachází. Bude třeba doplnit parkovací stání pro budovu OÚ. 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastních pozemcích. 

 

Hromadná doprava osob : 

Je prováděna  pouze prostředky autobusové dopravy po silnici II/341 s autobusovou zastávkou u křižovatky s místními komunikacemi. Stávající řešení z hlediska trasování je jediné možné a vyhovuje.

Je třeba vymezit jízdní pruh zastávky a vybudovat nástupiště v prostoru současného obratiště autobusů dle ČSN 73 64 25. 

 

Dopravní závady : 

Na silnici II/341 procházející obcí celkem nejsou. Pouze v některých místech bude třeba šířkově silnici upravit. Vzhledem k vysokému dopravnímu zatížení této silnice je třeba řešit protihlukovou ochranu jednotlivých objektů podél této silnice. 

 

Je třeba vyznačit ochranná pásma jednotlivých druhů doprav, čísla komunikací. 

 

Železniční doprava : 

V řešeném území není zastoupena. Nejbližší železniční zastávka je na  jednokolejné  železniční trati

 č.017 Chrudim- Heřmanův Městec a 015 Prachovice – Přelouč  v Heřmanově Městci. V Přelouči je pak zastávka na trati 010 Praha – Česká Třebová.Tento stav bude zachován.

 

Letecká doprava : 

V řešeném území není provozována.  

 

Vodní doprava : 

V řešeném území není provozována. 

 

Komunikační řešení ve vlastním řešeném území   zůstane bez větších  změn.

 

Nové křižovatky navrhovat s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací  

 

 

        Zásobování vodou :

Obec Úherčice má vybudovaný systém zásobování vodou.  

Vlastníkem vodovodu je obec Úherčice. Pro novou zástavbu bude využita stávající rezerva v kapacitě vodního zdroje. Tato hodnota umožní pokrýt i zvýšenou potřebu vody pro novou zástavbu. Vodovod Úherčice  bude i nadále sloužit pro obec a bude počítáno i s nárůstem zásobovaných obyvatel v této obci.

Navrhnout připojení rozvojových lokalit na veřejný  vodovod Úherčice.

 

 

      Kanalizace a ČOV :

Obec nemá  vybudovanou kanalizační síť. Dílčí kanalizace jsou jednotné a vyúsťují do koryta bezejmenného potoka, které je v trase průtoku obcí upraveno a provedeno jako krytý kanál.  

Je třeba řešit a navrhnout odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací do r. 2015. 

 

 

 

     Vodní toky a vodní plochy

Zájmové území se nachází v povodí  Bylanky a Podolského potoka. Jižní okraj je v povodí Citkovského potoka, který je levostranným přítokem Bylanky.

Pro jejich další využití bude doporučena pouze údržba břehových porostů, vodní plochy a rybničních stavebních objektů.       

Je třeba uvést názvy vodních toků a jejich správce. 

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 8 m, u drobných toků 6 m od břehové čáry. Současně není dovoleno v tomto pruhu umísťování staveb nesloužících bezprostředně provozu na tocích do vzdálenosti 20 m od břehové čáry. 

 

          Elektrorozvody :    

Dle potřeb rozvoje území navrhnout případné nové trafostanice, případně posílení stávajících, včetně přípojek na hlavní vedení. 

 

       Spoje, telekomunikace, radiokomunikace :

Veškerá nová telekomunikační vedení budou umístěna v zastavěné části pod zemí. 

 

        Zásobování teplem :

 V současné  době obec není  plynofikována . Vytápění stávajících objektů  se  provádí  tedy buď  lokálně  pomocí pevných  paliv nebo  elektricky  (noční  proud ).

 Do budoucna uvažovat  s vytápěním zemním plynem nebo s ekologickým vytápěním dřevem nebo elektřinou a dále alternativními zdroji  jako je dřevní hmota, systémy využívající sluneční energii, elektřina a tepelná čerpadla.

 

         Zásobování plynem  :

Obec Úherčice   není plynofikována  a v současné době ani výhledově se s plynofikací nepočítá.  Nebude tedy  ÚP  Úherčice  řešena.

 

 

     Zdravotnictví a sociální zabezpečení :

Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu.  Nejbližší  zdravotnická a sociální zařízení jsou  v Heřmanově Městci ,  Chrudimi a Pardubicích.

 

      Školství a zařízení pro volný čas mládeže :

Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu -  MŠ i ZŠ   je využívána v blízkém  Heřmanově Městci a  případně Chrudimi.

 

       Obchod, veřejné stravování, ubytování, cestovní ruch :

Z hlediska maloobchodu, veřejného stravování ani cestovního ruchu  nejsou zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu – bývalá prodejna ani pohostinství  již nejsou  v provozu, obyvatelé poukazují na chybějící pohostinství. Zvážit a prověřit tuto možnost.

 

        Kultura :

Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu –  budova OÚ s knihovnou a kulturní místností.

 

        Služby obyvatelstvu :

Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu.Rozvoj služeb umožnit v plochách s rozdílným způsobem využití, kde provoz služeb nebude v rozporu s jejich hlavním využitím. 

 

         Sportovní zařízení pro využití volného času .

Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu – sportovní areál. 

 

 

          Veřejná prostranství :

Věnovat  pozornost vytvoření  a revitalizace veřejných prostranství v centru obce a prostupnost pro pěší v zastavěném území a do krajiny a ve vlastní krajině.

 

 

f.  požadavky na ochranu a  rozvoj hodnot území,

 

Pro upevnění identity v řešeném území bude třeba respektovat dochované stavby a soubory staveb, dokumentující jednotlivá stádia vývoje osídlení. 

 

V obci  se nenachází žádná  kulturní památka.

 

Zastavěné území  Úherčice    je třeba považovat za území s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví  ve smyslu  § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, protože je trvale osídleno nejméně od  12. století. Postup při stavební nebo jiné činnosti, která by mohla ohrozit provádění archeologických výzkumů, na území s archeologickými nálezy upravuje odst. 2 § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Součástí každého projektu, který předpokládá realizaci zemních prací zasahujících do hloubky větší než 0,25 m pod stávající úroveň terénu, musí být i jeho posouzení organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů v daném regionu.

 

Respektovat urbanistickou strukturu obce a historickou zástavbu v obci. Urbanisticko stavební charakteristika obce je dána historickými skutečnostmi – obec je složena ze dvou místních částí. Také stavební i funkční charakteristika současného stavu není extrémně nepříznivá a je v současné ekonomické situaci společnosti a obce v zásadě přijatelná. 

 

Ochrana ovzduší : 

Musí být chráněno a zlepšováno životní prostředí v obci, která není a nebude plynofikována a je tedy třeba uvažovat i s alternativními zdroji vytápění, aby bylo eliminováno v současnosti největší znečišťování ovzduší -  ze zdrojů domovních topenišť na pevná paliva.

 

Vodní toky  a plochy budou v co největší možné míře ponechány volné , nezatrubněné. Revitalizovat nevhodně upravené toky.

Území náleží do povodí Bylanky a Podolského potoka . Je třeba navrhnout odkanalizování objektů  a řešit čištění odpadních vod.

 

Chránit stávající zeleň v zastavěné části obce a na vhodných plochách navrhnout její doplnění. 

 

V řešeném území se  nenacházejí CHÚ evidovaná dle zákona o ochraně přírody a krajiny ani evidovaný VKP.

 

Pro zabezpečení trvale udržitelného rozvoje, úrodnosti a zajištění přiměřeného prostředí v obci je třeba navrhnout revitalizační úpravy krajiny, vodních toků a obnovu její retenční schopnosti pomocí vodních ploch v úzké vazbě na řešení územního systému ekologické stability.ÚSES krajiny definuje zákon č. 114/92 Sb. v § 3 odst. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

V rámci návrhu ÚSES upřednostnit protierozní opatření, která zamezí vodní erozi a splachům půdy.

 

 

Řešit závažný problém zemědělské krajiny spočívající ve značně poškozené stabilitě, způsobené scelováním pozemků a následným nevhodným hospodařením, návrhem interakčních prvků v krajině. 

Ochrana ZPF bude řešena dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, o    

ochraně zemědělského půdního fondu. Pro nezemědělské účely je třeba použít především  

nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využívané pozemky v současně  

zastavěném území obce nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků, stavební proluky a  

plochy získané zbořením budov. 

Komplexní pozemkové úpravy se prozatím v obci nezpracovávají 

 

V řešeném území je nepříznivý poměr lesa. Nedoporučuje se žádný zábor.Ochrana pozemků plnících funkce lesa musí být v plném rozsahu dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění ( lesní zákon). 

Nebude prováděna žádná výstavba na lesní půdě, v pásmu 50 m od okraje lesních porostů velmi omezeně, a to za podmínek, které výše uvedený zákon stanovuje. 

ÚP  bude obsahovat  všeobecné údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa

(PUPFL)- výměra a rozložení lesů v území, lesnatost, členění lesa podle kategorií lesa.  

 

 

 

 1. požadavky na veřejně prospěšné stavby , veřejně prospěšná opatření a  

      asanace,

 

Plochy veřejně prospěšných staveb budou vymezeny v samostatném výkresu. Výkres bude obsahovat pouze vlastní řešené území. 

 

Veřejně prospěšné stavby ( dále jen VPS) budou děleny na:

 

Veřejně prospěšná opatření

Plochy veřejně prospěšných opatření  (dále jen VPO) budou členěny na :

 

Asanace ( ozdravění ) území

Požadavky na asanace vyplynou z navrhovaného řešení. 

 

h.  další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

 

Požadavky na ochranu  veřejného zdraví :

 

ÚP nebude navrhovat žádné výrobní plochy těžkého průmyslu na území obce Úherčice. 

 

V obci je  výrazný zdroj hluku a to z nákladní dopravy na silnici II/341. Obchvat této silnice není reálný a proto bude nutné řešit protihlukovou ochranu jednotlivých objektů v blízkosti této silnice – většina obytné zástavby obce je však situována v dostatečné vzdálenosti od silnice.

 

Respektovat odběrná místa požární vody z vodních ploch a toků a odběrná místa vodovodní sítě. Doplnit v případě potřeby odběrná místa požární vody u nových rozvojových ploch. 

Přístupové komunikace musí splňovat podmínky pro příjezd a přístup požární techniky a integrovaného záchranného systému. 

 

 

       Požadavky civilní ochrany  :

Z hlediska civilní ochrany nepatří řešené území k územím nacházejícím se v blízkosti stálého ohrožení. 

ÚP  nebude navrhovat na území obce  Úherčice  žádné aktivity v zájmu zlepšení ochrany státu. Do ÚP bude zapracovaná koncepce civilní ochrany na území obce  Úherčice  a to v rozsahu vyhlášky č. 380/2002 Sb. § 20. problematika civilní ochrany bude řešena pouze v textové části bez samostatného grafického výstupu.

 

        Požadavky obrany a bezpečnost státu :

Zvláštní podmínky z hlediska obrany státu nejsou známy. 

 

        Požadavky na ochranu  ložisek nerostných surovin :

V řešeném území se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin a není tedy třeba s nimi uvažovat a řešit jejich těžbu. 

 

        Požadavky geologické stavby území :

 

Poddolovaná území v řešeném území nejsou evidována 

 

Sesuvná území nejsou v řešeném území evidována. 

 

      Ochrana před povodněmi :

V obci nedochází k inundacím a  není zde  stanovené záplavové území.

 

     Ochrana před rizikovými přírodními jevy :

 

V lokalitách s nebezpečím eroze navrhnout protierozní opatření 

 

V odvozené mapě radonového rizika se řešené území nachází v oblasti na rozhraní nízkého a středního radonového rizika.  

U nové zástavby bude nutné prověřit konkrétní hodnoty objemové aktivity radonu z podloží stavby a případně provést protiradonová opatření. Návrh zastavitelných ploch není radonovým rizikem omezen. 

 

Odpady budou odváženy na řízenou skládku v rámci regionu. V řešeném území se nepředpokládá žádná skládka. Nutno pokračovat ve třídění odpadu a jeho separovaném sběru.  

 

i.   požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území,

 

V řešeném území se uplatňuje střet zájmů na  rozvojových plochách (zastavitelných plochách) s ochranou zemědělského půdního fondu.

 

Problémy v řešeném území jsou následující : 

 

 

 

 

 1. požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na  

      obnovu a   rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo

      rozvojové ose,

 

Řešené území se nachází mimo rozvojové oblasti i mimo rozvojové osy ( dopravní obslužnost území), řemeslnou výrobu, doplňkový rekreační sport a technickou vybavenost budou navrženy v návaznosti na urbanisticky vhodné řešení území, tj. v návaznosti na zastavěné území a jeho části v jednotlivých částech obce a v souladu s urbanistickou strukturou. Přitom budou koordinovány všechny limity využití území. 

Ve volné krajině nebudou vznikat žádná nová sídliště. 

U lokalit , které jsou ohroženy zaplavováním povrchovou vodou a splachem ornice z výše položených zemědělských pozemků budou zohledněny odtokové poměry a navržena přiměřená protierozní opatření např. z ochranných pásů zeleně, pomocí příkopů a suchých poldrů. 

Návrh vymezení zastavitelných ploch bude, v souladu s § 18 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., zdůvodněn s ohledem na potenciál rozvoje území a míru zastavěného území. 

 

 

 1. požadavky na vymezení ploch  a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní   studií,

 

Výstavba v lokalitě Z 1 bude podmíněna zpracováním územní studie, která stanoví typ zástavby, prostorové regulativy a ověří případný nadměrný hluk z přilehlé silnice. Žádné další  požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. V případě potřeby budou stanoveny plochy a koridory, jejichž podmínky bude nutno prověřit územní studií.

 

 1. požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití  stanoveny regulačním plánem,

 

Nejsou žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití regulačním plánem. V případě potřeby budou stanoveny plochy a koridory, jejichž podmínky bude nutno prověřit regulačním plánem.

 

 

 1. požadavky na vyhodnocení  vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve  svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování  vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast,

 

V návaznosti na § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. je třeba se při řešené územního plánu zabývat jednotlivými oblastmi udržitelného rozvoje území a v odůvodnění územního plánu popsat, jak byly v řešení územního plánu jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje území konkrétně zabezpečeny. 

Vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo z hlediska významného vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast se nepředpokládá,protože územní plán Úherčice  nepřinese žádné zvláštní nové zátěže na životní prostředí. Evropsky významné lokality ani ptačí oblast se v řešeném území nenachází. Cílem a úkolem územního plánu bude naopak zátěže životního prostředí omezovat a mírnit řešení řešením odkanalizování a čištěním odpadních vod, omezením vodní a větrné eroze, vytvořením předpokladů pro ekologické vytápění apod.

 

 

 1. případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování  

variant, 

 

ÚP -  Úherčice  bude zpracován dle zákona 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. bez konceptu a variantních řešení, neboť se nejedná o příliš složité území a velkou obec.

 

 

 

o.  požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na

      uspořádání   obsahu jejich odůvodnění s ohledem  na charakter území a

      problémy k řešení  včetně   měřítek výkresů a počtu  vyhotovení.

 

Bude vypracován ÚPO v rozsahu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci  včetně návrhů regulativů územního rozvoje.

 

 

       

ÚP   Úherčice    bude obsahovat :

 

Vlastní územní plán : 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

Návrh  ÚP  Úherčice  bude vypracován ve třech vyhotoveních, čistopis  pak ve čtyřech vyhotoveních dle MINIS digitálně, hlavní výkres ve formátu tiff nebo jpg zaorientován v souřadném systému JTSK. Digitální data v systému ArcView a budou umístěna v systému JTSK

 

 

 

 

 

Chrudim  , březen 2008

 

Technická pomoc : Ing. arch. Pavel Čížek 

 

 

 

 

 

 

Poznámka : 

      Výkres limitů využití území