Závěrečný účet za rok 2010
Obec Úherčice

a) Příjmy
Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010
Daň ze závislé činnosti 166 000,00 Kč 179 881,43 Kč
Daň z podnikání 20 000,00 Kč 16 919,48 Kč
Daň se zvláštní sazbou 16 000,00 Kč 14 624,81 Kč
Daň právnických osob 223 000,00 Kč 194 957,41 Kč
DPH 419 000,00 Kč 421 167,46 Kč
Odvody za odnětí půdy 1 000,00 Kč 1 072,00 Kč
Odvody za odnětí lesní půdy 8 000,00 Kč 7 744,00 Kč
Správní poplatky 2 000,00 Kč 2 340,00 Kč
Komunální odpad 40 000,00 Kč 33 138,00 Kč
Poplatek za psa 3 000,00 Kč 2 300,00 Kč
Daň z nemovitostí 125 000,00 Kč 113 966,20 Kč
Dotace na sčítání lidu 1 600,00 Kč 1 573,00 Kč
Dotace na volby do PS PČR 16 600,00 Kč 16 600,00 Kč
Dotace na komunální volby 15 100,00 Kč 15 100,00 Kč
Dotace na státní správu 79 800,00 Kč 79 800,00 Kč
Dotace na opravu kapličky 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč
Dotace z Úřadu práce 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč
Nájem z pozemků 11 000,00 Kč 10 906,00 Kč
Těžba dřeva 2 000,00 Kč 2 700,00 Kč
Vodné 117 000,00 Kč 106 790,00 Kč
Vratka poplatku za odběr podzemní vody 13 000,00 Kč 12 926,00 Kč
Odpady ASEKOL 3 000,00 Kč 2 550,00 Kč
Komunální odpad podnikatelé 2 000,00 Kč 1 562,00 Kč
Třídění odpadů 10 000,00 Kč 6 686,00 Kč
Poskytnutí práva sběru květu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Náklady soudního řízení 14 000,00 Kč 13 610,00 Kč
Doplatek nákladů na volby 5 500,00 Kč 5 220,00 Kč
Celkem 1 451 600,00 Kč 1 402 133,79 Kč
b) Výdaje
Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010
Materiál na posyp komunikací 10 000,00 Kč 2 870,00 Kč
Zimní údržba komunikací 30 000,00 Kč 31 639,00 Kč
Opravy komunikací 49 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Odměny provoz vodovodu 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
Materiál vodovod 2 000,00 Kč 168,00 Kč
Elektrická energie vodárna 40 000,00 Kč 42 803,00 Kč
Služby vodovod 68 000,00 Kč 66 668,80 Kč
Opravy a udržování 5 500,00 Kč 6 545,00 Kč
Cestovné 1 000,00 Kč 0,00 Kč
Poplatek za odběr podzemní vody 12 500,00 Kč 12 216,00 Kč
Školky 14 000,00 Kč 13 174,00 Kč
Školy 52 000,00 Kč 51 088,00 Kč
Odměna knihovník 5 000,00 Kč 4 700,00 Kč
knížky MK 1 000,00 Kč 0,00 Kč
Elektrická energie knihovna 12 000,00 Kč 11 672,50 Kč
Materiál kronika 1 000,00 Kč 173,00 Kč
Služby 7 000,00 Kč 5 464,00 Kč
Rekonstrukce úřadu 2 600,00 Kč 1 798,20 Kč
Oprava kapličky 210 000,00 Kč 209 898,00 Kč
Kultura materiál 2 000,00 Kč 0,00 Kč
Kultura služby 7 000,00 Kč 7 600,00 Kč
Kultura pohoštění 3 000,00 Kč 2 429,00 Kč
Věcné dary 18 000,00 Kč 16 395,00 Kč
Elektrická energie VO 30 000,00 Kč 30 393,00 Kč
Opravy VO 12 000,00 Kč 10 716,00 Kč
Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč 9 395,00 Kč
Materiál místní hospodářství 1 000,00 Kč 491,00 Kč
Služby 23 000,00 Kč 24 128,00 Kč
Svazek obcí 4 000,00 Kč 3 570,00 Kč
Pozemky 6 000,00 Kč 5 450,00 Kč
Odvoz nebezpečných odpadů 9 500,00 Kč 9 122,00 Kč
Odvoz komunálního odpadu 51 000,00 Kč 50 956,00 Kč
Odvoz tříděných odpadů 13 500,00 Kč 13 064,00 Kč
Odměna údržba zeleně 5 900,00 Kč 6 923,00 Kč
Sociální pojištění dohoda 500,00 Kč 690,75 Kč
Zdravotní pojištění dohoda 500,00 Kč 249,00 Kč
Ochranné pomůcky 500,00 Kč 360,00 Kč
Materiál 1 000,00 Kč 4 678,00 Kč
PHM 1 000,00 Kč 6 543,00 Kč
Služby 48 000,00 Kč 45 960,00 Kč
Opravy a udržování 2 000,00 Kč 3 186,00 Kč
Cestovné 1 000,00 Kč 1 470,00 Kč
Traktůrek VARI 54 000,00 Kč 44 046,00 Kč
Dotace mzda údržba zeleně 26 170,00 Kč 24 897,00 Kč
Dotace sociální pojištění 6 593,00 Kč 6 005,50 Kč
Dotace zdravotní pojištění 3 737,00 Kč 2 526,00 Kč
Příspěvek hasiči HM 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
Refundace zastupitelé 3 000,00 Kč 333,00 Kč
Ostatní osobní výdaje 1 000,00 Kč 280,00 Kč
Odměny zastupitelstva 90 000,00 Kč 93 287,00 Kč
Zdravotní pojištění 6 000,00 Kč 6 711,00 Kč
Pojistné z refundací 500,00 Kč 112,00 Kč
Služby telekomunikací 20 000,00 Kč 18 125,00 Kč
Cestovné zastupitelstva 3 000,00 Kč 188,00 Kč
Odměny volební komise 8 000,00 Kč 7 043,00 Kč
Zdravotní pojištění 600,00 Kč 513,00 Kč
Materiál volby 1 000,00 Kč 608,00 Kč
Služby volby 6 000,00 Kč 0,00 Kč
Cestovné volební komise 500,00 Kč 235,00 Kč
Občerstvení volby 500,00 Kč 488,00 Kč
Odměny volební komise 7 500,00 Kč 7 054,00 Kč
Zdravotní pojištění 600,00 Kč 513,00 Kč
Materiál volby 1 000,00 Kč 790,00 Kč
Služby volby 1 000,00 Kč 1 952,64 Kč
Cestovné volební komise 1 000,00 Kč 448,00 Kč
Občerstvení volby 1 000,00 Kč 476,00 Kč
Nespecifikované rezervy 3 000,00 Kč 0,00 Kč
Materiál sčítání lidu 1 600,00 Kč 1 573,00 Kč
Platy zaměstnanců 141 000,00 Kč 141 241,00 Kč
Dohody o práci 18 000,00 Kč 17 596,00 Kč
Sociální pojištění 29 000,00 Kč 34 677,75 Kč
Zdravotní pojištění 10 000,00 Kč 12 691,00 Kč
Pojistné zaměstnanců 1 000,00 Kč 664,00 Kč
Publikace 5 000,00 Kč 7 472,00 Kč
Drobný hmotný majetek 30 000,00 Kč 27 187,03 Kč
Kancelářské potřeby 20 000,00 Kč 23 049,00 Kč
Elektrická energie 36 000,00 Kč 35 017,50 Kč
Poštovné 3 000,00 Kč 3 134,00 Kč
Telefon 30 000,00 Kč 18 390,53 Kč
Pojistné , daň právnických osob 5 000,00 Kč 4 326,00 Kč
Právnické služby 9 000,00 Kč 0,00 Kč
Školení zaměstnanců 6 000,00 Kč 10 270,00 Kč
Ostatní služby 34 000,00 Kč 25 706,80 Kč
Cestovné zaměstnanci 4 000,00 Kč 4 412,00 Kč
Občerstvení 5 000,00 Kč 824,00 Kč
Platby daní a poplatků 12 800,00 Kč 1 425,00 Kč
Náhrady mezd 11 000,00 Kč 0,00 Kč
Poplatky za účet 5 000,00 Kč 4 901,85 Kč
Celkem 1 451 600,00 Kč 1 351 290,85 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2009 461 168,90 Kč
Příjmy v roce 2010 1 402 133,79 Kč
Výdaje v roce 2010 1 351 290,85 Kč
Příjmy − výdaje 2010 50 842,94 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2010 506 711,84 Kč (461 168,90 Kč + 50 842,94 Kč − 5 300,00 Kč splátka jistiny AVE Praha)

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2010 – k nahlédnutí na obecním úřadě

c) náklady a výnosy z hlavní činnosti obce Úherčice za rok 2010

náklady celkem 1 313 713,91 Kč
výnosy celkem 1 348 896,93 Kč
Výsledek hospodaření obce 35 183,02 Kč

Příloha: Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010 – k nahlédnutí na obecním úřadě

d) hospodaření s majetkem obce Úherčice v roce 2010

Název majetku přírůstek úbytek komentář
019 nehmotný majetek 140 000,00 Kč zařazení územního plánu
022 sam. movité věci 44 046,00 Kč nákup malotraktoru VARI
028 drobný majetek 4 000,00 Kč letecký snímek obce
12 000,00 Kč vývěsní tabule
3 050,00 Kč nový mobilní telefon
4 827,00 Kč vyřazení starého mobilu
620,00 Kč vyřazení starého vařiče
5 350,00 Kč vyřazení starého počítače
031 pozemky 94 059,68 Kč lesní pozemek
5 450,00 Kč odkoupení pozemku
150,00 Kč darovaný pozemek
24,24 Kč darovaný pozemek

Na ostatních majetkových účtech nebyly zaznamenány žádné pohyby majetku.

Příloha: zápis inventarizační komise z provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2010, rozvaha k 31. 12. 2010 – obojí k nahlédnutí na obecním úřadě

e) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Úherčice za rok 2010

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky finančního odboru oddělení přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Pardubice.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Úherčice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Úherčice za rok 2010 – k nahlédnutí na obecním úřadě

f) vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů

dotace na opravu kapličky
poskytnuto: 108 000,00 Kč
vyčerpáno: 108 000,00 Kč
vyúčtování: 0,00 Kč
dotace z Úřadu práce (údržba veřejných ploch)
poskytnuto: 27 000,00 Kč
vyčerpáno: 27 000,00 Kč
vyúčtování: 0,00 Kč
dotace na volby do PS PČR
poskytnuto: 16 600,00 Kč
vyčerpáno: 8 887,00 Kč
vyúčtování: 7 713,00 Kč vráceno v únoru 2011 na účet Pardubického kraje
dotace na volby do zastupitelstev obcí
poskytnuto: 15 100,00 Kč
vyčerpáno: 11 233,64 Kč
vyúčtování: 3 866,36 Kč vráceno v únoru 2011 na účet Pardubického kraje
dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011
poskytnuto: 1 573,00 Kč
vyčerpáno: 1 573,00 Kč
vyúčtování: 0,00 Kč

Příloha: tabulky finančního vypořádání za rok 2010 – k nahlédnutí na obecním úřadě

Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 30. května 2011
Sejmuto z úředních desek obce dne: 13. června 2011