Výroční zpráva Obecního úřadu Úherčice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2004

  1. počet podaných žádostí o informace: 0
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
Jana Písařová
starostka