Výroční zpráva Obecního úřadu Úherčice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2007

  1. počet podaných žádostí o informace: 0
  2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  4. opisy podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
  5. poskytnuté výhradní licence: 0
  6. počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno: 4. 2. 2008
Sejmuto: 19. 2. 2008