Vý­roč­ní zprá­va O­bec­ní­ho ú­řa­du Ú­her­či­ce o čin­no­s­ti v o­bla­s­ti po­sky­to­vá­ní in­for­ma­cí po­dle zá­ko­na 106/1999 Sb., o svo­bod­ném pří­stu­pu k in­for­ma­cím, za rok 2008

  1. po­čet po­da­ných žá­do­s­tí o in­for­ma­ce: 2
  2. po­čet vy­da­ných roz­hod­nu­tí o od­mít­nu­tí žá­do­s­ti: 0
  3. po­čet po­da­ných od­vo­lá­ní pro­ti roz­hod­nu­tí: 0
  4. o­pi­sy pod­stat­ných čás­tí kaž­dé­ho roz­sud­ku sou­du ve vě­ci pře­zkou­má­ní zá­kon­no­s­ti roz­hod­nu­tí po­vin­ného sub­jek­tu o od­mít­nu­tí žá­dos­ti o po­skyt­nu­tí in­for­mace: 0
  5. po­skyt­nu­té vý­hrad­ní li­cen­ce: 0
  6. po­čet stíž­no­s­tí na po­stup při vy­ři­zo­vá­ní žá­do­s­ti o in­for­ma­ce po­da­ných po­dle § 16a, dů­vo­dy je­jich po­dá­ní a struč­ný po­pis způ­so­bu je­jich vy­ří­ze­ní: 0
Ja­na Pí­sa­řo­vá
sta­rost­ka
Vy­vě­še­no: 16. 1. 2009
Sej­mu­to: 1. 2. 2009