Výroční zpráva Obecního úřadu Úherčice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012

  1. po­čet po­da­ných žá­do­s­tí o in­for­ma­ce: 2
  2. po­čet vy­da­ných roz­hod­nu­tí o od­mít­nu­tí žá­do­s­ti: 0
  3. po­čet po­da­ných od­vo­lá­ní pro­ti roz­hod­nu­tí: 0
  4. o­pi­sy pod­stat­ných čás­tí kaž­dé­ho roz­sud­ku sou­du ve vě­ci pře­zkou­má­ní zá­kon­no­s­ti roz­hod­nu­tí po­vin­ného sub­jek­tu o od­mít­nu­tí žá­dos­ti o po­skyt­nu­tí in­for­mace: 0
  5. po­skyt­nu­té vý­hrad­ní li­cen­ce: 0
  6. po­čet stíž­no­s­tí na po­stup při vy­ři­zo­vá­ní žá­do­s­ti o in­for­ma­ce po­da­ných po­dle § 16a, dů­vo­dy je­jich po­dá­ní a struč­ný po­pis způ­so­bu je­jich vy­ří­ze­ní: 0
Pa­vel Ho­rák v. r.
sta­ro­s­ta
Vy­vě­še­no: 16. 8. 2013
Sej­mu­to: 16. 9. 2013