Přejít na hlavní obsah

Navigace


Úvod

To­to je ar­chiv o­fi­ci­ál­ních we­bo­vých strá­nek Ob­ce a O­bec­ní­ho ú­řa­d­u Ú­her­či­ce k 18. čer­vnu 2014.

Ob­sah strán­ky

  1. Struč­ný po­pis ob­ce
  2. Správ­ní za­řa­ze­ní

Struč­ný po­pis ob­ce

Ma­lou o­bec naj­de­me již­ně od Heř­ma­no­va Měst­ce, smě­rem na Vá­pen­ný Po­dol a Seč (ma­pa). Prv­ní zmín­ka se na­chá­zí v kro­ni­kách již v ro­ce 1392. Na po­čát­ku 20. sto­le­tí tu by­ly sa­mo­stat­né o­sa­dy. Z té do­by se do­cho­va­ly míst­ní ná­zvy: Zde­cho­vi­ce, Ú­her­či­ce a O­bí­c­ka. V 50. le­tech do­šlo ke slou­če­ní, kdy ves do­sta­la ná­zev Ú­her­či­ce. Po­z­dě­ji o­bec spra­vo­val blíz­ký Heř­ma­nův Měs­tec. K o­sa­mo­stat­ně­ní do­šlo ro­ku 1993, byd­lí tu o­ko­lo sta o­by­va­tel.

Ú­her­či­ce jsou klid­nou o­b­la­s­tí s ab­sen­cí prů­mys­lu a nád­her­ným vý­hle­dem na kra­ji­nu Kr­ko­noš, přes Or­li­c­ké ho­ry až k Je­se­ní­kům. Pro­to zde při­bý­va­jí ro­din­né do­my. Pří­ro­da vy­bí­zí k tu­ri­sti­ckým vy­cház­kám v kaž­dém roč­ním ob­do­bí. O­ko­lí u­ča­ru­je ma­leb­nou pří­ro­dou smí­še­ných le­sů v nad­moř­ské výš­ce 400 m.

O­bec je čle­nem svaz­ku ob­cí Heř­ma­no­měs­tec­ko, v rám­ci je­hož čin­nos­ti by­la vy­zna­če­na cy­k­lo­tu­ri­stic­ká tra­sa č. 4208 pro­chá­ze­jí­cí ob­cí.

Správ­ní za­řa­ze­ní

Kraj
Par­du­bic­ký kraj
O­bec s roz­ší­ře­nou pů­sob­nos­tí
Chru­dim
O­bec s po­vě­ře­ným o­bec­ním ú­řa­dem
Heř­ma­nův Měs­tec

Sez­nam všech správ­ních ú­řa­dů s pů­sob­no­s­tí pro o­bec Ú­her­či­ce na­lez­ne­te na Por­tá­lu ve­řej­né sprá­vy Čes­ké re­pub­li­ky.