Přejít na hlavní obsah

Navigace


Mí­s­t­ní li­do­vá kni­ho­v­na Ú­her­či­ce

Ob­sah strán­ky

  1. Roz­pis pro­vo­zu kni­ho­v­ny na rok 2014
  2. Seznam knih
  3. Ce­ník
  4. Při­po­je­ní k In­ter­ne­tu

Roz­pis pro­vo­zu kni­ho­v­ny na rok 2014

Le­den 3. 17. 31.
Ú­nor 14. 28.
Bře­zen 14. 28.
Du­ben 11. 25.
Kvě­ten 9. 23.
Čer­ven 6. 20.
Čer­ve­nec 4. 18.
Sr­pen 1. 15. 29.
Zá­ří 12. 26.
Ří­jen 10. 24.
Li­s­to­pad 7. 21.
Pro­si­nec 5. 19.

Le­ták s roz­pi­sem [37 KiB].

Seznam knih

Ce­ník

Re­gi­s­t­ra­ce čte­ná­ře, půj­čo­vá­ní knih a pří­stup k In­ter­ne­tu je zdar­ma.

Di­ske­ta14 Kč
List pa­pí­ru A40,50 Kč

Při­po­je­ní k In­ter­ne­tu

V kni­ho­v­ně je k dis­po­zi­ci jed­na pra­co­v­ní sta­ni­ce vy­ba­ve­ná zvu­ko­vou a­pa­ra­tu­rou a tis­kár­nou.

Dá­le je v bu­do­vě o­bec­ní­ho ú­řa­du a je­ho blíz­kém o­ko­lí ší­řen sig­nál Wi­Fi (IEEE.802.11b, mo­du­la­ce DSSS, ESSID ouuhercice, ka­nál 3 – 2,422 GHz, kon­fi­gu­ra­ce IPv4 pro­střed­nic­tvím DHCP a kon­fi­gu­ra­ce IPv6 po­mo­cí o­zna­mo­vá­ní smě­ro­va­če a DHCP), a to ne­pře­tr­ži­tě 24 ho­din den­ně.