Přejít na hlavní obsah

Navigace


O we­bu

Ob­sah strán­ky

  1. U­mí­s­tě­ní
  2. Pří­stup­nost
  3. Po­u­ži­té for­má­ty a je­jich pro­hlí­že­če
  4. Pro­blé­my s we­bem a je­jich ře­še­ní
  5. Správ­ce we­bo­vých strá­nek

U­mí­s­tě­ní

Ty­to we­bo­vé strán­ky jsou v sou­čas­no­s­ti do­stup­né na těch­to a­dre­sách:

V pří­pa­dě po­chyb­no­s­tí po­sled­ní plat­nou a­dre­su na­lez­ne­te na Por­tá­lu ve­řej­né sprá­vy.

Pří­stup­nost

Web se sna­ží být pří­stup­ný a po­u­ži­tel­ný pro všech­ny ob­ča­ny a ze všech za­ří­ze­ní spl­ňu­jí­cích ur­či­té pod­mín­ky.

Ur­či­tý­mi pod­mín­ka­mi je myš­le­na pod­po­ra a­p­li­kač­ní­ho pro­to­ko­lu HTTP/1.1, ja­zy­ků pro po­pis hy­per­tex­to­vých do­ku­men­tů HTML 4.01 Tran­si­tion­al a XHTML 1.0 Strict a zna­ko­vé sa­dy U­ni­code (ISO-10646-1) v kó­do­vá­ní UTF-8.

Vět­ši­na sa­mo­stat­ných do­ku­men­tů je pří­to­m­na ve dvou pro­ve­de­ních: v hy­per­tex­to­vém ne­bo zdro­jo­vém for­má­tu a ve for­má­tu za­cho­vá­va­jí­cím věr­nost vzhle­du. Prv­ní pro­ve­de­ní u­snad­ňu­je pro­hle­dá­vá­ní, od­ka­zo­vá­ní, ci­ta­ce či dal­ší zpra­co­vá­ní, dru­hé pro­ve­de­ní je při­pra­ve­né k tis­ku ne­bo o­vě­ře­ní správ­né­ho zo­bra­ze­ní prv­ní­ho pro­ve­de­ní.

Pří­stup­nost je pro­vě­řo­vá­na pro­ti Pra­vid­lům pro tvor­bu pří­stup­né­ho we­bu vy­da­ných Mi­ni­s­ter­stvem in­for­ma­ti­ky ČR. Při po­sled­ní kon­tro­le by­la shle­dá­na sho­da ú­pl­ná. Me­zi pro­hřeš­ky pro­ti ji­ným do­po­ru­če­ním či na­ří­ze­ním pa­tří na­vi­ga­ce, kte­rá před­chá­zí sa­mot­ný ob­sah strán­ky, a chy­bě­jí­cí zdro­jo­vé for­má­ty do­ku­men­tů.

Po­u­ži­té for­má­ty a je­jich pro­hlí­že­če

Ve­š­ke­ré do­ku­men­ty či sou­čá­s­ti strá­nek jsou u­lo­že­ny ve for­má­tu, je­hož po­pis je ve­řej­ný a snad­no do­stup­ný. Ve for­má­tu, ke kte­ré­mu e­xi­stu­je ně­ko­lik ne­zá­vi­s­lých im­ple­men­ta­cí pro růz­né plat­for­my (dru­hy po­čí­ta­čů a o­pe­rač­ních sys­té­mů), z nichž a­le­s­poň jed­na je zdar­ma včet­ně zdro­jo­vých kó­dů pod ně­ja­kou svo­bod­nou li­cen­cí.

Po­kud je na­bí­zen for­mát u­zav­ře­ný či ji­nak o­me­ze­ný, je­d­ná se o zdro­jo­vý for­mát, v kte­rém byl ú­řa­du do­ku­ment do­dán. U ta­ko­vých­to do­ku­men­tů je vždy k di­spo­zi­ci pře­pis do ji­né­ho o­te­vře­né­ho for­má­tu.

HTML a XHTML
li­bo­vol­ný we­bo­vý pro­hlí­žeč, např. Fire­fox, O­pe­ra, Safari
Post­Script
li­bo­vol­ný in­ter­pret ja­zy­ka Post­Script (např. GPL Ghost­script) ne­bo pro­hlí­žeč jej vy­u­ží­va­jí­cí (např. Evince, GSview)
PDF ver­ze 1.4
li­bo­vol­ný pro­hlí­žeč PDF, např. A­do­be Rea­der, Evince, Xpdf
Open­Do­cu­ment
tex­to­vý pro­ce­sor pod­po­ru­jí­cí ten­to for­mát (např. Open­Office.org, KOffice) ne­bo roz­ší­ře­ní ji­né­ho pro­ce­so­ru (např. Sun ODF Plug­in pro Mi­cro­soft Office), sez­nam a­p­li­ka­cí pra­cu­jí­cích s ODF
Mi­cro­soft Word
Mi­cro­soft Word Viewer, Open­Office.org
Obrázkové dokumenty DjVu
Použít lze zásuvné moduly do webových prohlížečů nebo samostatné prohlížeče: modul od Lizardtechu, modul nebo prohlížeč z projektu DjVuLibre, WinDjView & MacDjView
Obrázky PNG
prak­ti­c­ky kaž­dý gra­fic­ký we­bo­vý pro­hlí­žeč (např. Fire­fox) ne­bo té­měř kaž­dý pro­hlí­žeč ob­ráz­ků
Obrázky JPEG
prak­tic­ky kaž­dý gra­fic­ký we­bo­vý pro­hlí­žeč (např. Fire­fox) ne­bo té­měř kaž­dý pro­hlí­žeč ob­ráz­ků
Vek­to­ro­vé ob­ráz­ky SVG
pří­mo we­bo­vým pro­hlí­že­čem (např. O­pe­ra), we­bo­vým pro­hlí­že­čem do­pl­ně­ným správ­ným zá­suv­ným mo­du­lem (např. A­do­be SVG Viewer), sa­mo­stat­ným pro­hlí­že­čem (např. Image­Magick) ne­bo spe­ci­a­li­zo­va­ným e­di­to­rem (např. Ink­scape)
Po­pis­né for­má­ty RDF
čas­to ob­sa­hu­jí spe­ci­fi­cké ob­jek­ty:
vCard
Umí zpra­co­vat mo­der­ní mo­bil­ní te­le­fo­ny, PDA, e-mail­ový kli­en­ty

Sou­bo­ry s nej­pra­věj­ší pří­po­nou .gz jsou na­víc zkom­pri­mo­vá­ny pro­gra­mem gzip. Ty ob­vyk­le roz­ba­lí již we­bo­vý pro­hlí­žeč, pří­pad­ně je lze roz­ba­lit li­bo­vol­ným de­kom­pres­ním pro­gra­mem, kte­rý pod­po­ru­je for­mát gzip.

Za náz­vem for­má­tu v hra­na­tých zá­vor­kách bý­vá u­dá­na ve­li­kost od­ka­zo­va­né­ho do­ku­men­tu. Hod­no­ta je ná­sle­do­vá­na jed­not­kou a je za­o­krou­hle­na na ce­lé ná­sob­ky té­to jed­not­ky. Ná­so­bi­cí před­pony jed­no­tek s vlo­že­ným pís­me­nem i ma­jí za zá­k­lad čí­s­lo 1024, jed­ná se před­po­ny bi­nár­ní (např. 2 MiB = 2 097 152 B).

Pro­blé­my s we­bem a je­jich ře­še­ní

Mí­s­to něk­te­rých zna­ků jsou zob­ra­ze­ny čtve­reč­ky ne­bo ji­né zá­stup­né sym­bo­ly

Strán­ky ob­sa­hu­jí ty­po­gra­fi­c­ké zna­ky ja­ko po­ml­č­ka (–), o­te­ví­ra­cí („) a u­za­ví­ra­cí čes­ké u­vo­zo­v­ky (“), vý­pus­t­ka (…), krát (×), ne­zlo­mi­tel­ná me­ze­ra ( ), zú­že­ná me­ze­ra ( ) a ne­zlo­mi­tel­ná zú­že­ná me­ze­ra ( ). Prav­dě­po­dob­ně po­u­ží­vá­te font (kres­by po­čí­ta­čo­vé­ho pís­ma), kte­rý ty­to zna­ky ne­o­b­sa­hu­je.

Ře­še­ním je na­sta­ve­ní (a in­sta­la­ce) ta­ko­vé­ho pís­ma, kte­ré ty­to zna­ky ob­sa­hu­je – na pří­k­lad font DejaVu.

Správ­ce we­bo­vých strá­nek

Petr Pí­sař, e-mail: petr.pisar@atlas.cz, jab­ber: petr_p@router.bayer.uni.cx, PGP: 0x67C6FAA2