Přejít na hlavní obsah

Navigace


Zá­k­la­d­ní ú­da­je o  Ú­her­či­ce

Ob­sah strán­ky

 1. In­fo­r­ma­ce dle zá­ko­na č. 106/1999 Sb.
 2. Or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ra

In­fo­r­ma­ce dle zá­ko­na č. 106/1999 Sb.

1. Ná­zev O­bec­ní ú­řad Ú­her­či­ce
2. Dů­vod a způ­sob za­lo­že­ní
3. Or­ga­ni­zač­ní stru­k­tu­ra
4. Kon­takt­ní spo­je­ní
4.1 Kon­takt­ní poš­to­v­ní a­d­re­sa Ú­her­či­ce 32, 538 03 Heř­ma­nův Měs­tec
4.2 A­d­re­sa ú­řa­dov­ny pro o­sob­ní ná­vště­vu Ú­her­či­ce 32, ok­res Chru­dim (U­mí­stě­ní ú­řa­du v ob­ci: Při­je­de­te­-li do ob­ce ze se­ve­ru po sil­ni­ci č. 341 smě­rem od No­vé­ho Dvo­ra a Cho­tě­nic, od­boč­te na pr­v­ní kři­žo­vat­ce u au­to­bu­so­vé za­stáv­ky do pra­va. Ná­sle­du­je le­vo­to­či­vá za­tá­č­ka a kle­sá­ní k ryb­ní­ku.
Jed­ná se o pa­t­ro­vý dům še­do­mo­d­ré bar­vy se      za­mří­žo­va­ný­mi spod­ní­my okny a ce­du­lí „O­bec­ní ú­řad“ na      ze­le­ném plo­tě.

Fo­to­gra­fi­e bu­do­vy ú­řa­du

Bu­do­va ú­řa­du se na­chá­zí po pra­vé stra­ně ces­ty na pro­ti ryb­ní­ku, čá­s­teč­ně za­kryt­a vzro­s­t­lou bří­zou. Ze­mě­pis­né sou­řad­ni­ce v sys­té­mu WGS-84: 49° 55' 11.96" s. š., 15° 40' 31.27" v. d.)
4.3 Ú­ře­d­ní ho­di­ny Čtvr­tek 18–20 hod.
4.4 Te­le­fon­ní čí­s­la 469 695 728
4.6 A­d­re­sa in­ter­ne­to­vé strán­ky http://www.uhercice-cr.cz/
4.8 Dal­ší e­le­k­tro­ni­c­ké a­d­re­sy ouuhercice@quick.cz
Vi­zit­ka PostScript [19 KiB], RDF [5 KiB] (O­bou­stran­ný arch os­mi vi­zi­tek [310 KiB])
5. Pří­pad­né plat­by lze po­uká­zat č. ú.: 1218909369/0800, Čes­ká spo­ři­tel­na, po­boč­ka Heř­ma­nův Měs­tec (IBAN: CZ45 0800 0000 0012 1890 9369, BIC: GIBA CZ PX)
6. 43500081
IČZÚJ 530697
7. DIČ O­bec ne­ní plát­cem DPH
8. Do­ku­men­ty
8.1 Sez­na­my hlav­ních do­ku­men­tů Pře­hled do­ku­men­tů
8.2 Roz­po­čet v tom­to a před­cho­zím ro­ce Pře­hled roz­poč­tů
9. Žá­do­sti o in­for­ma­ce Pí­sem­ně na a­d­re­se Ú­her­či­ce, úst­ně na Ú­her­či­ce, u sta­ro­sty, mí­sto­sta­ro­sty
10. Pří­jem žá­do­s­tí a dal­ších po­dá­ní na Ú­her­či­ce (? způ­sob)
11. O­prav­né pro­střed­ky O­prav­né pro­střed­ky pro­ti roz­hod­nu­tí vy­daným O­bec­ním ú­řa­dem se po­dá­va­jí ve lhů­tách a způ­so­bem sta­no­ve­ným zvlá­št­ní­mi před­pi­sy (např. zákon č. 71/1967 Sb., o správ­ním ří­ze­ní). Ve vy­da­ných správ­ních roz­hod­nu­tích je u­ve­de­no po­u­če­ní o od­vo­lá­ní, kte­ré v kon­krét­ním pří­pa­dě sta­no­ví po­stup od­vo­la­te­le při po­dá­ní od­vo­lá­ní.
12. For­mu­lá­ře na Ú­her­či­ce (? sez­nam, o­zna­če­ní, po­pis for­mu­lá­řů)
13. Ná­vo­dy pro ře­še­ní nej­růz­něj­ších ži­vot­ních si­tu­a­cí na Por­tá­le ve­řej­né sprá­vy a na Ú­her­či­ce
14. Před­pi­sy
14.1 Nej­dů­le­ži­těj­ší po­u­ží­va­né před­pi­sy (? Pře­hled před­pi­sů, po­dle kte­rých ú­řad jed­ná, kte­ré sta­no­vu­jí prá­vo žá­dat a po­vin­nost vy­dá­vat in­for­ma­ce a kte­ré u­pra­vu­jí dal­ší prá­va ob­ča­na vzhle­dem k ú­řa­du. Kdy a kde je lze fy­zi­c­ky spat­řit)
14.2 Vy­da­né práv­ní předpisy Vy­hláš­ky, na­ří­ze­ní
15. Ú­hra­dy za po­sky­to­vá­ní in­for­ma­cí
15.1 Sa­zeb­ník ú­hrad za po­sky­to­vá­ní in­for­ma­cí Ne­ní sta­no­ven (?ří­dí se § 3 na­ří­ze­ní vlá­dy č. 173/2006 Sb.)
17. Vý­roč­ní zprá­va po­dle zá­ko­na č. 106/1999 Sb. Vý­roč­ní zprá­vy

Or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ra

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce

Fi­nan­ční vý­bor

Kon­trol­ní vý­bor

Sbor pro ob­čan­ské zá­le­ži­to­sti

Ú­čet­ní

Ja­na Svet­lá – na o­bec­ním ú­řa­dě v pon­dě­lí a v ú­te­rý 17.00−20.00, ve stře­du 8.00−13.00, ve čtvr­tek 16.00−20.00 a v pá­tek 17.00–20.00, e-mail­ová a­dre­sa: ucetni.uhercice@email.cz