Přejít na hlavní obsah

Navigace


Před­pi­sy ob­ce

O­bec mů­že na zá­kla­dě zá­ko­na vy­dá­vat o­bec­ně zá­vaz­né vy­hláš­ky a na­ří­ze­ní sou­hrn­ně o­zna­čo­va­né ja­ko práv­ní před­pi­sy ob­ce.

Zo­bra­ze­né in­for­ma­ce o před­pi­sech jsou pro­jek­cí po­pis­né­ho XML sou­bo­ru, při­čemž vzá­jem­né vzta­hy a zpě­tné od­ka­zy by­ly stro­jo­vě od­vo­ze­ny z pr­vot­ní­ho sou­bo­ru za­chy­cu­jí­cí­ho jen pří­mé vaz­by ob­sa­že­né v před­pi­sech sa­mot­ných.

Ob­sah strán­ky

  1. Pře­hled plat­ných před­pi­sů
  2. Vzta­hy me­zi před­pi­sy
  3. Všech­ny před­pi­sy

Pře­hled plat­ných před­pi­sů

Druh Číslo Jméno Schváleno
Vyhláška 2/2001 O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce o sta­no­ve­ní sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů vzni­ka­jí­cích na je­jím ka­ta­s­trál­ním ú­ze­mí, včet­ně sys­té­mu na­klá­dá­ní se sta­veb­ním od­pa­dem 20. 12. 2001
Nařízení 2/2002 Na­ří­ze­ní o spa­lo­vá­ní ro­s­t­lin­ných ma­te­ri­á­lů 11. 12. 2002
Vyhláška 4/2004 O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 4/2004, o míst­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů 19. 8. 2004
Nařízení 1/2005 Na­ří­ze­ní ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2005, o zim­ní ú­drž­bě míst­ních ko­mu­ni­ka­cí 2. 6. 2005
Vyhláška 2/2006 O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2006, kte­rou se vy­me­zu­jí ně­kte­ré po­vin­no­s­ti dr­ži­te­le psa 4. 12. 2006
Vyhláška 1/2009 O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2009, O míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů 22. 1. 2009
Vyhláška 2/2011 O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2011, kte­rou se sta­no­vu­je ú­hra­da vod­né­ho ve dvou­slož­ko­vé for­mě 16. 5. 2011
Vyhláška 3/2011 O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 3/2011 o mí­st­ních po­plat­cích 16. 5. 2011
Vyhláška 1/2012 O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2012, O míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů 5. 3. 2012
Vyhláška 2/2012 O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2012, o míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů 27. 11. 2012

Vzta­hy me­zi před­pi­sy

Ná­sle­du­jí­cí graf vy­ja­dřu­je, kte­rý před­pis ru­ší či no­ve­li­zu­je kte­rý před­pis. Plat­né před­pi­sy jsou vy­zna­če­ny pl­ným o­vá­lem, zru­še­né před­pi­sy o­vá­lem čár­ko­va­ným. Kro­mě před­pi­sů zde mo­hou vy­stu­po­vat u­sne­se­ní za­stu­pi­tel­stva, kte­rá jsou za­sa­ze­na do ob­dél­ní­ku.

Graf vzta­hů me­zi před­pi­sy

Všech­ny před­pi­sy

Vyhláška 2/1995

Název
Vy­hláš­ka č. 2/95 ob­ce Ú­her­či­ce o ve­řej­ném po­řád­ku
Číslo
2/1995
Schváleno
17. 1. 1995
Platí od
Není známo
Účinnost od
4. 2. 1995
Platí do
5. 1. 2002
Vyvěšeno
Není známo
Sejmuto
Není známo
Zrušeno
vyhláška č. 1/2001
Vyhotovení
XHTML [14 KiB], PostScript [422 KiB]

Vyhláška 1/2001

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2001 o míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů
Číslo
1/2001
Schváleno
20. 12. 2001
Platí od
Není známo
Účinnost od
6. 1. 2002
Platí do
4. 9. 2004
Vyvěšeno
22. 12. 2001
Sejmuto
5. 1. 2002
Ruší
vyhláška č. 2/1995
Zrušeno
vyhláška č. 4/2004
Na základě
§ 15 zákona č. 565/1990 Sb., zákona č. 128/2000 Sb.

Vyhláška 2/2001

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce o sta­no­ve­ní sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů vzni­ka­jí­cích na je­jím ka­ta­s­trál­ním ú­ze­mí, včet­ně sys­té­mu na­klá­dá­ní se sta­veb­ním od­pa­dem
Číslo
2/2001
Schváleno
20. 12. 2001
Platí od
Není známo
Účinnost od
4. 1. 2002
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
22. 12. 2001
Sejmuto
5. 1. 2002
Ruší
vyhláška z 19. 4. 1994
Na základě
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 128/2000 Sb.

Vyhláška 1/2002

Název
Vy­hláš­ka č. 1/02 ob­ce Ú­her­či­ce o míst­ních po­plat­cích
Číslo
1/2002
Schváleno
11. 12. 2002
Platí od
Není známo
Účinnost od
11. 1. 2003
Platí do
10. 12. 2008
Vyvěšeno
12. 12. 2002
Sejmuto
30. 12. 2002
Ruší
vyhláška z 17. 1. 1995
Zrušeno
usnesení č. 6/2008
Na základě
§ 15 zákona č. 565/1990 Sb., zákona č. 367/1990 Sb.
Vyhotovení
HTML [11 KiB], PostScript [420 KiB]

Nařízení 2/2002

Název
Na­ří­ze­ní o spa­lo­vá­ní ro­s­t­lin­ných ma­te­ri­á­lů
Číslo
2/2002
Schváleno
11. 12. 2002
Platí od
Není známo
Účinnost od
Není známo
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
Není známo
Sejmuto
Není známo
Na základě
§ 102 zákona č. 128/2000 Sb., zákona č. 86/2002 Sb.
Vyhotovení
XHTML [6 KiB], PostScript [211 KiB]

Vyhláška 1/2003

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce č. 1/2003, kte­rou se vy­me­zu­jí ně­kte­ré po­vin­no­s­ti dr­ži­te­le psa
Číslo
1/2003
Schváleno
25. 1. 2003
Platí od
Není známo
Účinnost od
11. 2. 2003
Platí do
19. 12. 2006
Vyvěšeno
17. 1. 2003
Sejmuto
11. 2. 2003
Zrušeno
vyhláška č. 2/2006
Na základě
zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Vítězslav Nevole (místostarosta), Jana Písařová (starosta)
Vyhotovení
HTML [3 KiB], PostScript [107 KiB]

Vyhláška 2/2003

Název
Vy­hláš­ka č. 2/2003 ob­ce Ú­her­či­ce o míst­ních po­plat­cích
Číslo
2/2003
Schváleno
10. 12. 2003
Platí od
Není známo
Účinnost od
1. 1. 2004
Platí do
10. 6. 2004
Vyvěšeno
15. 12. 2003
Sejmuto
31. 12. 2003
Ruší
vyhláška z 11. 12. 1995
Zrušeno
vyhláška č. 2/2004
Na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., § 10 zákona č. 128/2000 Sb., § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
Vyhotovení
HTML [11 KiB], PostScript [32 KiB]

Nařízení 1/2004

Název
O­bec­ně zá­vaz­né na­ří­ze­ní ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2004, o zim­ní ú­drž­bě míst­ních ko­mu­ni­ka­cí
Číslo
1/2004
Schváleno
16. 12. 2004
Platí od
Není známo
Účinnost od
Není známo
Platí do
10. 12. 2008
Vyvěšeno
17. 12. 2004
Sejmuto
31. 12. 2004
Zrušeno
usnesení č. 6/2008
Na základě
zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 367/1990 Sb., vyhlášky č. 104/1997 Sb.
Vyhotovení
XHTML [6 KiB], PostScript [13 KiB]

Vyhláška 1/2004

Název
Vy­hláš­ka č. 1/2004 ob­ce Ú­her­či­ce o vý­ši ná­jem­né­ho z po­zem­ků ve vlast­nic­tví ob­ce
Číslo
1/2004
Schváleno
29. 4. 2004
Platí od
1. 5. 2004
Účinnost od
15. 5. 2004
Platí do
18. 8. 2004
Vyvěšeno
30. 4. 2004
Sejmuto
15. 5. 2004
Zrušeno
usnesení č. 4/2004
Vyhotovení
HTML [2 KiB], PostScript [167 KiB]

Vyhláška 2/2004

Název
Vy­hláš­ka č. 2/2004 ob­ce Ú­her­či­ce o míst­ních po­plat­cích
Číslo
2/2004
Schváleno
26. 5. 2004
Platí od
Není známo
Účinnost od
11. 6. 2004
Platí do
4. 9. 2004
Vyvěšeno
Není známo
Sejmuto
Není známo
Ruší
vyhláška č. 2/2003
Zrušeno
vyhláška č. 3/2004
Na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., § 10 zákona č. 128/2000 Sb.
Vyhotovení
HTML [9 KiB], PostScript [174 KiB]

Vyhláška 3/2004

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 3/2004, o míst­ních po­plat­cích
Číslo
3/2004
Schváleno
19. 8. 2004
Platí od
Není známo
Účinnost od
5. 9. 2004
Platí do
9. 6. 2011
Vyvěšeno
20. 8. 2004
Sejmuto
4. 9. 2004
Ruší
vyhláška č. 2/2004
Zrušeno
vyhláška č. 3/2011
Na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., zákona č. 128/2000 Sb.
Vyhotovení
XHTML [12 KiB], PostScript [61 KiB]

Vyhláška 4/2004

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 4/2004, o míst­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů
Číslo
4/2004
Schváleno
19. 8. 2004
Platí od
Není známo
Účinnost od
5. 9. 2004
Naposledy novelizováno kdy
12. 3. 2011
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
20. 8. 2004
Sejmuto
14. 9. 2004
Ruší
vyhláška č. 1/2001
Novelizováno čím
vyhláška č. 1/2006, vyhláška č. 1/2007, vyhláška č. 1/2008, vyhláška č. 1/2009, vyhláška č. 1/2011
Na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., zákona č. 128/2000 Sb.
Vyhotovení
XHTML [8 KiB], PostScript [173 KiB]

Usnesení 4/2004

Název
U­sne­se­ní č. 4/2003
Číslo
4/2004
Schváleno
19. 8. 2004
Platí od
Není známo
Účinnost od
Není známo
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
20. 8. 2004
Sejmuto
4. 9. 2004
Ruší
vyhláška č. 1/2004
Podepsal
Vítězslav Nevole (místostarosta), Jana Písařová (starosta)
Vyhotovení
HTML [2 KiB], PostScript [166 KiB]

Nařízení 1/2005

Název
Na­ří­ze­ní ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2005, o zim­ní ú­drž­bě míst­ních ko­mu­ni­ka­cí
Číslo
1/2005
Schváleno
2. 6. 2005
Platí od
Není známo
Účinnost od
18. 6. 2005
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
3. 6. 2005
Sejmuto
18. 6. 2005
Na základě
§ 27 zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 128/2000 Sb.
Vyhotovení
XHTML [4 KiB], PostScript [33 KiB]

Vyhláška 1/2006

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2006, o míst­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů
Číslo
1/2006
Schváleno
23. 2. 2006
Platí od
Není známo
Účinnost od
17. 3. 2006
Platí do
10. 12. 2008
Vyvěšeno
3. 3. 2006
Sejmuto
17. 3. 2006
Novelizuje
vyhláška č. 4/2004
Zrušeno
usnesení č. 6/2008
Na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Vítězslav Nevole (místostarosta), Jana Písařová (starosta)
Vyhotovení
XHTML [4 KiB], PDF [40 KiB]

Vyhláška 2/2006

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2006, kte­rou se vy­me­zu­jí ně­kte­ré po­vin­no­s­ti dr­ži­te­le psa
Číslo
2/2006
Schváleno
4. 12. 2006
Platí od
Není známo
Účinnost od
20. 12. 2006
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
5. 12. 2006
Sejmuto
20. 12. 2006
Ruší
vyhláška č. 1/2003
Na základě
§ 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Karel Vondra (místostarosta), Jana Písařová (starosta)
Vyhotovení
XHTML [4 KiB], PostScript [32 KiB]

Vyhláška 1/2007

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2007, O míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů
Číslo
1/2007
Schváleno
20. 3. 2007
Platí od
Není známo
Účinnost od
28. 4. 2007
Platí do
19. 2. 2009
Vyvěšeno
13. 4. 2007
Sejmuto
28. 4. 2007
Novelizuje
vyhláška č. 4/2004
Zrušeno
vyhláška č. 1/2009
Na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., § 10 zákona č. 128/2000 Sb., § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Karel Vondra (místostarosta), Jana Písařová (starosta)
Vyhotovení
XHTML [4 KiB], PostScript [40 KiB]

Vyhláška 1/2008

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2008, O míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů
Číslo
1/2008
Schváleno
31. 1. 2008
Platí od
Není známo
Účinnost od
19. 2. 2008
Platí do
19. 2. 2009
Vyvěšeno
4. 2. 2008
Sejmuto
19. 2. 2008
Novelizuje
vyhláška č. 4/2004
Zrušeno
vyhláška č. 1/2009
Na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., § 10 zákona č. 128/2000 Sb., § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Karel Vondra (místostarosta), Jana Písařová (starosta)
Vyhotovení
XHTML [4 KiB], PostScript [39 KiB]

Usnesení 6/2008

Název
U­sne­se­ní č. 6/2008
Číslo
6/2008
Schváleno
11. 12. 2008
Platí od
Není známo
Účinnost od
Není známo
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
18. 12. 2008
Sejmuto
3. 1. 2009
Ruší
vyhláška č. 1/2002, nařízení č. 1/2004, vyhláška č. 1/2006
Podepsal
Vítězslav Nevole (místostarosta), Jana Písařová (starosta)
Vyhotovení
XHTML [7 KiB], PDF [85 KiB], Text OpenDocument [19 KiB]

Vyhláška 1/2009

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2009, O míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů
Číslo
1/2009
Schváleno
22. 1. 2009
Platí od
Není známo
Účinnost od
20. 2. 2009
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
5. 2. 2009
Sejmuto
20. 2. 2009
Ruší
vyhláška č. 1/2007, vyhláška č. 1/2008
Novelizuje
vyhláška č. 4/2004
Na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., § 10 zákona č. 128/2000 Sb., § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Karel Vondra (místostarosta), Jana Písařová (starosta)
Vyhotovení
XHTML [6 KiB], PDF [37 KiB]

Vyhláška 1/2011

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2011, O míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů
Číslo
1/2011
Schváleno
22. 2. 2011
Platí od
Není známo
Účinnost od
12. 3. 2011
Naposledy novelizováno kdy
24. 3. 2012
Platí do
29. 1. 2013
Vyvěšeno
25. 2. 2011
Sejmuto
12. 3. 2011
Novelizuje
vyhláška č. 4/2004
Novelizováno čím
vyhláška č. 1/2012
Zrušeno
vyhláška č. 2/2012
Na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., § 10 zákona č. 128/2000 Sb., § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Jiřina Bochníčková (místostarosta), Pavel Horák (starosta)
Vyhotovení
XHTML [5 KiB], PDF [51 KiB], Word [13 KiB]

Vyhláška 2/2011

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2011, kte­rou se sta­no­vu­je ú­hra­da vod­né­ho ve dvou­slož­ko­vé for­mě
Číslo
2/2011
Schváleno
16. 5. 2011
Platí od
Není známo
Účinnost od
10. 6. 2011
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
27. 5. 2011
Sejmuto
10. 6. 2011
Na základě
§ 10 zákona č. 128/2000 Sb., § 84 zákona č. 128/2000 Sb., § 20 zákona č. 274/2001 Sb., § 26 zákona č. 274/2001 Sb.
Podepsal
Jiřina Bochníčková (místostarosta), Pavel Horák (starosta)
Vyhotovení
XHTML [5 KiB], PDF [66 KiB], Word [12 KiB]

Vyhláška 3/2011

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 3/2011 o mí­st­ních po­plat­cích
Číslo
3/2011
Schváleno
16. 5. 2011
Platí od
Není známo
Účinnost od
10. 6. 2011
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
27. 5. 2011
Sejmuto
10. 6. 2011
Ruší
vyhláška č. 3/2004
Na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., § 10 zákona č. 128/2000 Sb., § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Jiřina Bochníčková (místostarosta), Pavel Horák (starosta)
Vyhotovení
XHTML [16 KiB], PDF [108 KiB], Word [29 KiB]

Vyhláška 1/2012

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2012, O míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů
Číslo
1/2012
Schváleno
5. 3. 2012
Platí od
Není známo
Účinnost od
24. 3. 2012
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
9. 3. 2012
Sejmuto
24. 3. 2012
Novelizuje
vyhláška č. 1/2011
Na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., § 10 zákona č. 128/2000 Sb., § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Jiřina Bochníčková (místostarosta), Pavel Horák (starosta)
Vyhotovení
XHTML [5 KiB], PDF [75 KiB], Word [18 KiB]

Vyhláška 2/2012

Název
O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2012, o míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů
Číslo
2/2012
Schváleno
27. 11. 2012
Platí od
Není známo
Účinnost od
30. 1. 2013
Platí do
Není známo
Vyvěšeno
16. 1. 2013
Sejmuto
31. 1. 2013
Ruší
vyhláška č. 1/2011
Na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., § 10 zákona č. 128/2000 Sb., § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
Podepsal
Jiřina Bochníčková (místostarosta), Pavel Horák (starosta)
Vyhotovení
XHTML [14 KiB], PDF [108 KiB], Word [42 KiB]